Kapvergunning (omgevingsvergunning kap)

Kapvergunning (omgevingsvergunning kap)

Bomen bepalen voor een groot deel de sfeer en de schoonheid van een stad, dorp of landschap. Als een boom gekapt wordt, duurt het lang voordat een nieuwe boom zijn functie en status over kan nemen. Daarom worden bomen beschermd. Om bomen te beschermen heeft de gemeente Dalfsen het bomenbeleid opgesteld. Eén van de onderdelen van het bomenbeleid is de regelgeving rondom het kappen van bomen. Hier kunt u lezen wanneer en door wie er een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen aangevraagd moet worden. De kapvergunning is opgegaan in de omgevingsvergunning.

Gemeentelijke bomen

Wanneer u overlast ondervindt van een gemeentelijke boom dan kunt u hierover contact opnemen met de wijkbeheerder. Deze zal samen met u bekijken in hoeverre uw problemen opgelost kunnen worden. Als de wijkbeheerder van mening is dat de boom gekapt kan worden dan zal hij, indien nodig, een aanvraag indienen. Het kappen gebeurt door de gemeente. Zij is namelijk verantwoordelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan tijdens het kappen. In bepaalde gevallen worden de kosten die het kappen van de boom met zich meebrengt doorberekend. De wijkbeheerder is bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Dalfsen telefoon: 14 0529 (6 cijfers). De gemeente heeft een vergunning nodig voor alle bomen waarvan de dwarsdoorsnede van de stam meer is dan 30 centimeter.  

De vergunningplicht voor gemeentelijke bomen geldt niet voor:

 • Coniferen, dennen, ceders, larixen, niet geknotte wilgen, niet geknotte populieren, lijsterbessen, sierkersen, sierappels, sierperen;
 • Berken, elzen en meidoorns binnen de bebouwde kom;
 • Berken, elzen en meidoorns buiten de bebouwde kom voor zover ze deel uitmaken van een rijbeplanting van minder dan zes bomen of singelbeplanting van maximaal 2,5 meter breed en 5 meter lang;
 • Vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
 • Fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, die als kerstboom worden geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
 • Kweekgoed;
 • Houtopstanden die bij wijze van dunning geveld moeten worden.

Niet-gemeentelijke bomen

Voor niet-gemeentelijke bomen is er onderscheid in de regelgeving tussen bomen die binnen of buiten de bebouwde kom staan.

Binnen de bebouwde kom

U heeft wel een vergunning nodig voor bomen die aangemerkt zijn als monumentaal en waardevol. In het gemeentehuis en bij de servicepunten ligt een lijst van monumentale en waardevolle bomen. U kunt de lijst ook downloaden onder het kopje formulieren. Indien de boom niet is aangemerkt als monumentaal of waardevol kunt de u de boom zonder vergunning kappen.

Buiten de bebouwde kom

U heeft een vergunning nodig voor alle bomen waarvan de dwarsdoorsnede van de stam meer is dan 30 centimeter. Dit moet u meten op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld.

U heeft geen vergunning nodig voor:

 • Coniferen, dennen, ceders, larixen, niet geknotte wilgen, niet geknotte populieren, lijsterbessen, sierkersen, sierappels en sierperen;
 • Berken, elzen en meidoorns voor zover ze deel uitmaken van een rijbeplanting van minder dan zes bomen of singelbeplanting van maximaal 2,5 meter breed en 5 meter lang;
 • Vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
 • Fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, die als kerstboom worden geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
 • Kweekgoed;
 • Houtopstanden die bij wijze van dunning geveld moeten worden.
 • Naam en adres van de aanvrager;
 • Reden aanvraag;
 • Soort en aantal boom/bomen;
 • Doorsnede boom/bomen;
 • Standplaats van de boom;
 • Voornemen tot herplant;
 • Situatieschets;
 • Handtekening aanvrager en eigenaar;

U kunt voor de aanvraag gebruik maken het digitaal aanvraagformulier onder het kopje formulieren.Een kapvergunning kan worden aangevraagd door een meerderjarige of een rechtspersoon. Indien de aanvrager niet de eigenaar van de boom is dan dient de eigenaar zijn toestemming te geven

 • € 96,55

Algemene Plaatselijke verordening

Boswet

Als u bomen buiten de bebouwde kom wilt kappen, kunt u ook te maken krijgen met de Boswet. De Boswet is een oude wet die is opgesteld om het aantal hectares bos veilig te stellen. Deze wet kan de kap van houtopstanden verbieden vanuit het argument natuur- en landschapsschoon. De Boswet is niet voor alle bomen van toepassing, waaronder erfbeplanting. Deze wet wordt uitgevoerd door Dienst Regelingen (onderdeel van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Meer informatie kunt u vinden op de website van het ministerie via de volgende link.Hier kunt u ook de formulieren en informatiebrochures downloaden.

Flora en faunawet

De Flora en Faunawet verbiedt het verstoren van broedende vogels. Bijna alle vogels broeden in de periode van 15 maart tot 15 juli. In die periode mogen er geen bomen met vogelnesten gekapt worden of bomen in de nabijheid van bomen met vogelnest.

 • Burgemeester en Wethouders
 • Vergunning

Onderstaand kunt u uw aanvraag/verzoek digitaal doorgeven.Hierbij kan gevraagd worden om uw DigiD. Na het versturen van de digitale aanvraag/verzoek ontvangt u een kopie van de ingevulde gegevens via de e-mail. Uw verzoek zal vervolgens door ons in behandeling worden genomen.Overige info: