Voorwaarden uitgifte groenstroken

Bij zowel huur als aankoop van een groenstrook geldt dat de grond moet grenzen aan uw eigen perceel. Woont u in een huurwoning en wilt u graag uw tuin uitbreiden met één van de aangeboden stukjes? Neem dan contact op met uw verhuurder.

Toetsingscriteria:

 • Maakt het groen onderdeel uit van de groene hoofd- en nevenstructuur of parels;
 • Heeft het groen een duidelijke doelfunctie (geldt voor buurtgroen);
 • Bestemmingsplan;
 • Aanwezigheid van kabels, leidingen en riolering;
 • Gemeentelijke plannen voor infrastructuur of nieuwbouw;
 • Verkeersveiligheid;
 • Publiekrechtelijke beperkingen;
 • Belangen derden;
 • Bodemkwaliteit;
 • Ondoelmatige indeling van eigendommen of beheer van openbare ruimte.

Verkoop

Wanneer grond geschikt is voor verkoop, is het niet mogelijk om de grond te huren of op andere wijze in gebruik te krijgen. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt wanneer:

 • Er een bestaande schriftelijke huur- of gebruiksovereenkomst is;
 • Er kabels en leidingen en/of riolering in de grond aanwezig zijn;
 • Het groenperceel grenst aan grond van een woningstichting.

Verkoopvoorwaarden:

 • De groen- en/of reststrook mag alleen worden gebruikt voor tuinuitbreiding.
 • Op de aan te kopen grond mogen geen omgevingsvergunningsplichtige bouwwerken worden gebouwd. Hierop wordt een uitzondering gemaakt wanneer het bestemmingsplan bebouwing toestaat of wanneer er op privaatrechtelijke basis ontheffing wordt verleend van de verplichting dit gedeelte uitsluitend als tuin te gebruiken.

Bruikleen

Er zijn ook openbare groenstroken die door burgers worden onderhouden en die nog steeds een "openbaar groen karakter" hebben. Voor deze gronden is een gebruiksovereenkomst opgesteld. De inrichting mag, in overleg met de wijkuitvoerder, wel gewijzigd worden maar moet een openbaar groen karakter houden. Het is dus niet de bedoeling om hier de tuin te vergroten. Met name op de bedrijventerreinen is het gebruik van gronden in gebruiksovereenkomsten vastgelegd. Hiervoor gelden afwijkende inrichtingsvoorwaarden.

Per 1 januari 2016 is het volgende tarief vastgesteld:

 • € 50,00 per m2 (kosten koper)

Voor het te bebouwen gedeelte wordt de bouwgrondprijs minus de openbaar groenprijs (wanneer de strook al in eigendom is) berekend. Hierbij wordt de actuele bouwgrondprijs per kern gehanteerd. Daarnaast zijn eventuele kosten die betrekking hebben op het bestemmingsplan ook doorberekend. De procedure voor de ontheffing van het bestemmingsplan wordt gestart nadat het bedrag is betaald waardoor tuingrond als bouwgrond mag worden gebruikt.

Verhuur

De verhuurprijs is bepaald op € 2,00 per m2 per jaar. Voor nieuwe huurovereenkomsten geldt een minimale huurprijs van € 50,00 per jaar. Voor bestaande huurders geldt een overgangsregeling.

Verkoopovereenkomst:

U ontvangt een voorlopige verkoopovereenkomst in tweevoud. Eén exemplaar dient u ondertekend retour te zenden. Daarna wordt de grond door onze landmeter ingemeten om de exacte oppervlakte te bepalen, waarna deze gegevens door het kadaster worden verwerkt. Vervolgens passeert de akte bij de notaris. U dient zelf een notaris te kiezen. Het hele verkoopproces duurt ongeveer drie maanden.

Huurovereenkomst:

U ontvangt een verhuurovereenkomst in tweevoud. Eén exemplaar dient u ondertekend retour te zenden. De huur wordt jaarlijks, aan het begin van het jaar, geïnd. De huurovereenkomsten worden afgesloten voor onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van zes maanden van toepassing is.

Gebruiksovereenkomst:

U ontvangt een gebruiksovereenkomst in tweevoud. Eén exemplaar dient u ondertekend retour te zenden.

Laatst aangepast: 17-02-2017
Banner "Over uw Buurt" attenderingsfunctie Banner "Over uw Buurt" attenderingsfunctie

Entente Florale Europe

Regionaal Energieloket