Oosterdalfsen woningbouw

Missie en visie

In het visiedocument "Bij uitstek Dalfsen" is aangegeven dat het dorp Dalfsen zich richt op basisvoorzieningen, dorps wonen en recreatie & toerisme. Door de kwaliteiten van het landschap rondom Dalfsen is er bewust voor gekozen dat het dorp Dalfsen nog maar in beperkte mate ruimte biedt aan extra bedrijvigheid (laagste milieucategorie met de nadruk op de combinatie werken / wonen).

In 2020 vormen groene, duurzame en diverse woonmilieus de belangrijkste kracht van Dalfsen. Dit vraagt om het toevoegen van onderscheidende woonmilieus met bijzondere kwaliteiten. Hoogwaardige en vernieuwende architectuur en duurzaam bouwen zijn uitgangspunten.

Structuurvisie kernen gemeente Dalfsen

Overzichtskaart nieuw woongebied aan de oostkant van Dalfsen

Algemeen

Op 27 september 2010 heeft de gemeenteraad van Dalfsen de Structuurvisie voor de kernen in de gemeente Dalfsen vastgesteld. Deze structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling van de kernen, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid op het gebied van: wonen, werken en recreƫren voor de komende 10-15 jaar. De structuurvisie voor de kernen is te vinden op: www.ruimtelijkeplannen.nl
Voor het buitengebied wordt een afzonderlijke structuurvisie opgesteld, die in 2013 zal worden vastgesteld.

Kern Dalfsen - Woningbehoefte

De berekening van de woningbehoefte voor de periode van deze structuurvisie is opgenomen in een bijlage van de structuurvisie. De conclusie voor de kern Dalfsen is de volgende:

Inclusief vervangende woningbouw is voor Dalfsen een woningbehoefte berekend van 900 woningen (bruto programma) in de periode van 2010 tot 2025. Conform de meest recente prestatieafspraken met de provincie Overijssel (2010 tot 2015) zal voor de periode 2010-2015 de woningbouw voor 70% gerealiseerd gaan worden in uitleggebieden en 30% als stedelijke vernieuwing. Na realisering van deze inbreiding zijn de mogelijkheden voor inbreiding binnen de kern beperkt. Een verdergaande inbreiding doet afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van een kern als Dalfsen. Daarom wordt voor de periode 2015 tot 2025 uitgegaan van een verdeling van nieuwbouw van 10% in inbreidingslocaties en 90% in uitleggebied.

De verdeling wordt dan: 742 woningen in uitleggebieden en 158 woningen als stedelijke vernieuwing.

Nieuw uitleggebied

De toekomstige woningbouw voor het dorp Dalfsen vindt plaats in het gebied aan de oostkant van het dorp in het gebied begrensd door de Haersolteweg, het bosgebiedje Koekoeksteeg, de Kampmansweg en de voor Dalfsen kenmerkende laanbeplanting van de Oosterdalfsersteeg. De woningbehoefteberekening en de keuze voor dit gebied is in de structuurvisie uitgewerkt in een bijlage 2/3.

Aan de noordwestzijde is op basis van geluidsonderzoek afstand gehouden tot bestaande horecagelegenheid '"t Asje" met bijbehorend parkeerterrein om te voorkomen dat de bedrijfsvoering van dit bedrijf wordt beperkt ten gevolge van de geplande nieuwbouw.

Het gebied betreft een "Essenlandschap" waar vanuit de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel het behoud van de es als ruimtelijke eenheid en het versterken van de contrasten tussen de verschillende landschapsonderdelen de ambitie is. De karakteristieke structuur van erven, beplantingen, routes en open ruimtes wordt versterkt in de verdere uitwerking van het plan. Tenslotte dient in de voorbereiding rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van cultuurhistorische waarden. De locatie heeft namelijk een hoge archeologische verwachtingswaarde.

De nieuwbouwlocatie wordt doorsneden door de Gerner Es. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer zal plaatsvinden vanaf de Kampmansweg, de Oosterdalfsersteeg en de Haersolteweg. Voor de fietser wordt een fietsnetwerk ontwikkeld die aansluit op de Gerner Es en de daarop aansluitende fietsroutes gelegen in de Gerner Marke. In de verdere uitwerking op bestemmingsplanniveau zal rekening worden gehouden met een open groene bufferzone ten opzichte van het aanliggende buitengebied en het verblijfsrecreatieve gebied ten noorden van de Haersolteweg.

De oppervlakte van het totale oostelijke te ontwikkelen gebied bedraagt circa 35 hectare. Bij gemiddeld 18 woningen per hectare betekent dit dat er in dit gebied ongeveer 630 woningen kunnen worden gebouwd.

Boerenerfwonen

In de randen van de kern wil de gemeente meewerken aan initiatieven van agrarische bedrijven om bij sanering van het huidige gebruik van de locatie, kleinschalige woonvormen toe te staan. Hierbij geldt als uitgangspunt het handhaven van de waardevolle oorspronkelijke bestaande gebouwen c.q. compositie van de bestaande bebouwing indien ter plaatse nieuwbouw wordt gerealiseerd. Bestaande erfkwaliteiten dienen te worden gerespecteerd en zullen als basis dienen bij nieuwbouw.

Rondom de kern Dalfsen op 4 locaties boerenerfwonen als mogelijkheid:

  • 2 locaties ten westen van de Leemculeweg;
  • 1 locatie noordelijk van de Haersolteweg/de sportvelden;
  • 1 locatie aan de oostzijde, oostelijk van de Oosterdalfsersteeg (locatie Kiezenbrink).

Bij het bouwen binnen bestaande lintbebouwing dient de identiteit van een lint behouden te blijven. Dit houdt in dat voldoende voor lintbebouwing kenmerkende stukken open blijven.

Functiewijziging gronden voor toekomtig wonen & werken

Of het bestaande bedrijventerrein in Dalfsen in de toekomst wordt uitgebreid door de bestaande woonwerkzone ten zuiden van de Kampmansweg in oostelijke richting door te trekken is onzeker. Er wordt momenteel gewerkt aan een functiewijziging van het gebied voor luxe huurappartementen (inclusief zorg). Stichting Aangenaam Ouder Worden (SAOW) heeft hiervoor een verzoek ingediend bij de gemeente Dalfsen. Momenteel worden de mogelijkheden verkend hieraan mee te werken. Als de plannen doorgaan worden hier twee woongebouwen gerealiseerd. Daarvoor zal het bestemmingsplan te zijner tijd worden gewijzigd.

Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

Aan zowel ruimtelijke kwaliteit als aan duurzaamheid zal voor de planvorming volgens de uitgangspunten van het visiedocument "Bij Uitstek Dalfsen" een hoog ambitieniveau worden gesteld.

Laatst aangepast: 27-07-2017