Portefeuilleverdeling college van B&W

Burgemeester drs. H.C.P. Noten

 • Kabinet en representatie
 • Dienstverlening
 • Algemene bestuurlijke aangelegenheden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Rampenbestrijding
 • Bestuurszaken en communicatie
 • Privaatrechtelijke en juridische zaken
 • Personeel en organisatie
 • Strategische beleidsvorming
 • Burgerzaken
 • Internationale aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Facilitaire zaken
 • Informatievoorziening en automatisering
 • Project WOC Campus Nieuwleusen (coördinerend; in samenwerking met wethouder Van Leeuwen)
 • Project Waterfront (in samenwerking met wethouder Van Leeuwen)
Afbeelding Burgemeester drs. H.C.P. Noten

 

Afbeelding wethouder N.L. Agricola

Wethouder A. Schuurman

 • Economische zaken
 • Agrarische zaken en plattelandsvernieuwing
 • Openbare werken
 • Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen
 • Milieu en duurzaamheid
 • Afvalbeleid
 • Integrale handhaving
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Volkshuisvesting
 • Monumenten en Archeologie

Wethouder J.W. Uitslag

 • Welzijn
 • Jeugd(hulp)
 • Gehandicaptenbeleid
 • WMO
 • Sport
 • Sportaccommodaties (beheer)
 • Cultuur
 • Maatschappelijk werk
 • Volksgezondheid
 • Recreatie en toerisme
 • Onderwijs en educatie
 • Coördinatie beleid kernen
 • Project Ruimte voor de Vecht

 

Afbeelding wethouder R. van Leeuwen

Wethouder drs. R.W.J. van Leeuwen

 • Financiën, planning en control
 • Werkgelegenheid en participatie
 • Waterbeleid en Waterschap
 • Grondexploitaties
 • Bedrijventerreinen
 • Structuurvisies
 • Energiebedrijven
 • Werkvoorzieningschappen (WEZO/Larcom)
 • Verkeer en vervoer
 • Project Waterfront (coördinerend; in samenwerking met burgemeester Noten)
 • Project WOC Campus Nieuwleusen (in samenwerking met burgemeester Noten)
 • Project centrumvisie Dalfsen
 • Project centrumplan Lemelerveld

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur, drs. J.H.J. Berends

 • Adviseur van college B&W
Gemeentesecretaris/algemeen directeur, drs. J.H.J. Berends Gemeentesecretaris/algemeen directeur, drs. J.H.J. Berends


Onderlinge vervanging collegeleden bij afwezigheid:

 • Burgemeester Noten wordt vervangen door wethouder Van Leeuwen
 • Wethouder Van Leeuwen wordt vervangen door wethouder Uitslag
 • Wethouder Uitslag wordt vervangen door wethouder Schuurman
 • Wethouder Schuurman wordt vervangen door wethouder Van Leeuwen

Vervanging van de burgemeester bij afwezigheid:

 • 1e locoburgemeester: wethouder Van Leeuwen (eerste vervanger van burgemeester bij vraagstukken van openbare orde en veiligheid, inclusief rampenbestrijding)
 • 2e locoburgemeester: wethouder Uitslag
 • 3e locoburgemeester: wethouder Schuurman
Laatst aangepast: 11-01-2018
Afbeelding collegeleden Afbeelding collegeleden

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen