Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Bezwaarschrift indienen

bezwaar, bezwaarschrift, besluit, beroep

Logo DigiD Logo DigiD

Wanneer u het als inwoner, bedrijf of instelling niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u hiertegen in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Het kan gaan om een besluit dat u heeft ontvangen, maar ook om een besluit dat bijvoorbeeld uw buurman heeft ontvangen, maar dat voor u rechtstreeks nadelige gevolgen heeft.

Bij het bekendmaken van een besluit staat vermeld of bezwaar kan worden gemaakt en bij wie. De gemeente maakt een besluit bekend in een brief aan betrokkene, en/of door een publicatie in de KernPUNTEN en/of op de website van de gemeente

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Als u buiten deze termijn bezwaar maakt, zal de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk' moeten verklaren, tenzij er een goede reden is voor termijnoverschrijding. De termijn van zes weken begint op de dag nadat de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt. Deze datum staat in de brief of in de publicatie.

De beslissing op een bezwaar moet wettelijk binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, worden genomen. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met zes weken. Als dit het geval is, dan wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

U kunt voor iemand anders een bezwaarschrift indienen. U heeft dan wel een machtiging van deze persoon nodig.

In een bezwaarschrift moet het volgende vermeld staan:

  • Naam en adres;
  • De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
  • Een kopie van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht;
  • De reden van bezwaar.
  • Bestuursorganen van de gemeente
  • Bezwaar

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).