Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Exploitatievergunning

Exploitatievergunning

Voor het exploiteren van een openbare inrichting (o.a. cafetaria, snackbar, buurthuis of clubhuis) hebt u een vergunning nodig. Een openbare inrichting is een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt.

Een exploitatievergunning wordt geweigerd indien de vestiging of exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met een geldend bestemmingsplan.

Daarnaast valt de exploitatievergunning ook onder het toepassingsbereik van de beleidslijn Bibob gemeente Dalfsen. Dit betekent dat u naast het aanvraagformulier voor een exploitatievergunning ook het vragenformulier Bibob moet invullen.

Gebruiksmelding

Denkt u er ook aan dat u een gebruiksmelding doet wanneer er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn in de onderneming. Dit is een verplichting op grond van het Bouwbesluit 2012 (artikel 1.18). U kunt een gebruiksmelding (melding brandveilig gebruik) indienen via het Omgevingsloket Online (OLO) op http://www.omgevingsloket.nl. De indieningsvereisten van deze melding staan omschreven in artikel 1.19 van het bouwbesluit 2012. Een gebruiksmelding wordt ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik ingediend.

€ 274,80

Binnen 8 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag beslist de burgemeester op een aanvraag voor een exploitatievergunning. De termijn kan verlengt worden indien bijvoorbeeld het Bibob onderzoek daarom vraagt.

Stappen:

  • 1. Aanvrager neemt contact op met de gemeente voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. De aanvrager neemt de aanvraag (inclusief bijlagen) mee naar het intakegesprek. In het intakegesprek controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
  • 2. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag wordt de aanvrager verzocht de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen. Dit kan betekenen dat de beslistermijn opgeschort wordt.
  • 3. Er vindt een vervolggesprek plaats waarin de aanvraag om een exploitatievergunning en het Bibob vragenformulier met de aanvrager doorgesproken wordt.
  • 4. Op basis van de toetsing wordt de beslissing genomen de vergunning al dan niet te verlenen.

Indien de vergunning wordt verleend, wordt dit gepubliceerd in Kernpunten in de Oprechte Dalfser Courant. Hierin wordt aangegeven dat voor derden de mogelijkheid bestaat om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit.

Burgemeester

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).