Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Geboorte, aangifte

geboorte, aangifte, geboorte aangifte

De geboorte van een kind moet binnen drie dagen na de geboorte kenbaar worden gemaakt bij de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden (met uitzondering van zaterdag en zondag en algemeen erkende feestdagen). Van de geboorte wordt een akte opgemaakt die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand.
De geboorteakte is een authentieke akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze akte is het bewijs van de geboorte van de in de akte vermelde persoon.

U bent bevoegd tot aangifte van een geboorte wanneer:

  • U de vader of moeder van het kind bent.
  • U bij de geboorte aanwezig bent geweest.
  • De geboorte in uw woning heeft plaatsgevonden.
  • U het hoofd of een gemachtigde bent van de inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden.
  • De burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de geboortegemeente doet aangifte bij ontbreken van tot aangifte bevoegde of verplichte personen.

Heeft u een kind gekregen?

Dan moet de geboorte worden aangegeven. Dit is een wettelijke verplichting.

Waar aangeven?

Een akte van geboorte wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren. Meestal is dat de eigen woonplaats, maar als het kind in het ziekenhuis wordt geboren, is het de plaats waar het ziekenhuis gevestigd is.

Vindt de geboorte plaats op Nederlands grondgebied in een rijdend voertuig (bijvoorbeeld een ambulance) of op een varend schip of tijdens de binnenlandse luchtreis met een luchtvaartuig? Dan moet de geboorteakte worden opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar dit kind het voertuig, schip of luchtvaartuig verlaat, of waar het schip ligplaats kiest.

Wie moet er aangifte doen?

Geboorteaangifte moet altijd in persoon geschieden. U kunt dit dus niet telefonisch of schriftelijk doen. De moeder is te allen tijde bevoegd om aangifte te doen van de geboorte van haar kind. De vader is in eerste instantie verplicht tot de geboorteaangifte. Als de vader ontbreekt of verhinderd is aangifte te doen, moet de geboorte worden aangegeven door iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest. Dit kan de bewoner zijn van het huis waar de geboorte heeft plaatsgehad, maar ook bijvoorbeeld de verloskundige of de moeder zelf.

Als de geboorte heeft plaatsgevonden in een verpleeginrichting, gevangenis of een dergelijke instelling, kan de aangifte worden verricht door het hoofd van die inrichting of een ondergeschikte die door hem of haar is gemachtigd. Deze machtiging moet nadrukkelijk vermelden wie tot aangifte van welke geboorte gemachtigd wordt. Een algemene machtiging is dus niet geldig.

De voornamen van het kind

De keuze van voornamen is in principe vrij. Wettelijke voorschriften geven de ambtenaar van de burgerlijke stand echter wel de opdracht voornamen te weigeren die ongepast zijn. Ook voornamen die overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen (achternamen) worden geweigerd, tenzij het om namen gaat die ook als voornaam gebruikelijk zijn.

Als de aangever geen voornamen opgeeft, of als de opgegeven voornamen moeten worden geweigerd en de aangever geeft geen alternatief op, dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand het kind ambtshalve een of meerdere voornamen geven. Dit laatste wordt dan in de akte vermeld.

Meer informatie?

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Als u in het bezit bent van een Nederlands trouwboekje, is het zeer gewenst dat u dit meeneemt. Het kind kan dan direct na de aangifte hierin worden bijgeschreven.
Klaar terwijl u wacht.
College van burgemeester en wethouders
Registratie

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).