Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

In- en uitrit, toestemming aanleg of verandering

In- en uitrit, toestemming aanleg of verandering

Een toestemming van de gemeente voor de aanleg van een inrit is een schriftelijke verklaring van de gemeente dat zij akkoord gaat met een verbinding tussen particulier terrein en de openbare weg die geschikt is voor gebruik door gemotoriseerd verkeer.

Voor het aanleggen van een in- of uitrit die aansluit op een gemeentelijke openbare weg (vallend binnen de gemeente Dalfsen) hoeft er alleen een melding gemaakt te worden en is er geen sprake van een vergunning, waardoor er dus ook geen leges hoeven te worden betaald. Wel wordt er € 30,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
Verder worden de kosten die moeten worden gemaakt voor de aanleg of verandering van de inrit doorberekend aan de aanvrager.

Indien er sprake is van in- of uitrit die aansluit op een provinciale weg, moet u contact opnemen met de provincie Overijssel omdat zij moeten instemmen met het verzoek.

 • De gemeente controleert of de gegevens correct en compleet zijn ingediend.
 • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
 • Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
 • Na de ontvangst van de aanvraag en de tekeningen zal de gemeente ter plaatse gaan kijken naar de specifieke situatie.

Gekeken wordt:

 • Waar de inrit moet komen te liggen.
 • Wat de oppervlakte van het aan te passen deel is.
 • Of er extra acties moeten worden genomen (kolken verplaatsen, kapvergunning aanvragen, etc.)
 • Op basis van het bezoek en de door de aanvrager aangeleverde tekeningen beoordeelt de gemeente of gezien het bestemmingplan de inrit kan worden aangelegd.
 • Indien de gemeente van oordeel is dat de inrit kan worden aangelegd, wordt de toestemming verleend. Hiervan ontvangt u schriftelijk een bevestiging waarin de voorwaarden zijn opgenomen over de locatie en de omvang van de inrit. Bij inritten binnen de bebouwde kom wordt er in principe vanuit gegaan dat de gemeente zelf de inrit aanlegt.
 • De gemeente controleert of de inrit overeenkomstig de voorwaarden in de schriftelijke toestemming is aangelegd.
 • College van burgemeester en wethouders

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).