Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Projectsubsidie

Projectsubsidie

Een projectsubsidie is een incidentele subsidie voor een eenmalige activiteit of een samenhangend geheel van activiteiten, die gedurende een bepaalde tijd wordt/worden uitgevoerd om een nader omschreven doel te bereiken. Vaak wordt voor nieuw beleid een projectsubsidie verstrekt om te beoordelen of de activiteiten de gewenste resultaten boeken.

Een projectsubsidie wordt eenmalig verleend voor een tijdvak van maximaal vier jaar. Het college kan besluiten een projectsubsidie met maximaal vier jaar te verlengen.

Nadat u uw aanvraag compleet bij het college heeft ingediend, ontvangt u binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag. Uitzondering: als de gemeentebegroting voor het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt, nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, ontvangt u de beslissing binnen acht weken na vaststelling van de begroting (dit is in november).

Vaststelling subsidie

Een projectsubsidie wordt vaak vooraf verleend en achteraf vastgesteld. Dit betekent dat u het subsidiebedrag als voorschot uitbetaald krijgt en dat u nadat u de subsidie heeft verantwoord, een definitieve beschikking krijgt. Op deze manier kan de gemeente de subsidie terugvorderen bijvoorbeeld wanneer de afgesproken activiteiten helemaal niet hebben plaatsgevonden. Het aanvraagformulier voor projectsubsidies kunt u hieronder downloaden.

Voor de vaststelling geldt:

  • Stuurt u binnen zes maanden na afloop van het project of de projectperiode een inhoudelijke en financiële verantwoording van de activiteiten:
  • Na ontvangst van deze stukken ontvangt u binnen acht weken een beschikking tot (gedeeltelijke) vaststelling van de subsidie;
  • Overigens leest u in uw beschikking op uw subsidieaanvraag of de subsidie direct of achteraf wordt vastgesteld.
  • Dien uw aanvraag uiterlijk acht weken voor de start van uw activiteiten bij het college in;
  • U kunt daarvoor een aanvraagformulier invullen;
  • Voeg bij het aanvraagformulier een activiteitenplan en een begroting van inkomsten en uitgaven voor de periode waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • College van burgemeester en wethouders

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).