Steenmarter

Foto steenmarter Foto steenmarter

Waarom is de steenmarter beschermd?

De reden voor de wettelijke bescherming is dat het aantal steenmarters in Nederland sterk achteruit is gegaan. Ook het gebied waar de steenmarter voorkomt is flink kleiner geworden. De bescherming heeft effect gehad. De laatste jaren is het aantal steenmarters toegenomen. Ook is het leefgebied van de steenmarter groter geworden, alle aanwezige territoria van de steenmarter zijn bezet nu binnen de gemeente.

Wat betekent de bescherming?

De bescherming betekent dat steenmarters niet gevangen, verjaagd of gedood mogen worden. Bij overtreding van de Wet Natuurbescherming kunt u te maken krijgen met een overtreding, dan wel misdrijf, krachtens de wet op de economische delicten. Wel mag u maatregelen nemen om de steenmarter uit uw omgeving te weren.

Welk beleid hanteert de Gemeente Dalfsen?

Als gemeente vinden wij het heel vervelend als u overlast ondervindt van de steenmarter. Wij kunnen deze overlast niet direct voor u oplossen. Wel kunnen wij u uitleggen hoe u er zelf voor kunt zorgen dat de overlast beperkt wordt of kan worden voorkomen. Daarnaast kunnen wij in bepaalde gevallen de steenmarter vangen.

Wij hebben daarom het steenmarterbeheerplan (2017-2023) opgesteld. Het doel van dit plan is om inzicht te geven in de aanpak en procedure met betrekking tot het voorkomen en opheffen van overlast door steenmarters.

Daarnaast heeft de Provincie Overijssel aan de gemeente een ontheffing verleend op basis van de Wet Natuurbescherming. Hiermee heeft de gemeente toestemming, om onder voorwaarden de steenmarter te verplaatsen. Het is mogelijk voor gecertificeerde faunabeheerbedrijven om, onder voorwaarden, gebruik te maken van deze ontheffing.

Hoe kunt u omgaan met overlast?

Indien u overlast heeft van een steenmarter kunt u dit melden bij de gemeente Dalfsen. Wij verzamelen al deze meldingen om zo inzicht te krijgen in de grootte van het probleem binnen onze gemeente. Signalering van de steenmarter hoeft niet aan de gemeente te worden doorgegeven.

Indien u dat wenst wordt u teruggebeld door één van onze medewerkers die u kan adviseren over het tegengaan van deze overlast. Daarnaast behoort een huisbezoek ook tot de mogelijkheden.

Soms dienen mensen een aanvraag tot schadevergoeding in bij de gemeente. Dit heeft geen zin. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor deze schade en zal die dan ook niet vergoeden.

Laatst aangepast: 15-01-2018

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen

Wilt u meer informatie?

Klantenservice ROVA