Leerplicht

Kinderen en jongeren de beste kansen bieden

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontplooien en te gebruiken.

Een goede opleiding is ook van belang voor later. Het biedt kansen op de arbeidsmarkt en op meedoen in de maatschappij. Om deze kansen te beschermen is het recht op onderwijs verankerd in de Leerplichtwet. Het doel van de Leerplichtwet is dat kinderen, allen binnen hun eigen mogelijkheden, het onderwijsproces goed doorlopen en dit afsluiten met een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal havo-, vwo- of mbo 2-niveau.

De gemeente ziet erop toe dat alle kinderen ook echt aan het onderwijs deelnemen. Deze taak wordt uitgevoerd door de leerplichtconsulent. Signaleren, zorg en helder handhaven staan hierbij centraal. Het grootste deel van de tijd zijn leerplichtconsulenten actief bezig een oplossing te vinden voor problemen die de schoolloopbaan van een jongere belemmeren of in gevaar brengen. Zij werkt daarbij nauw samen met partners op het terrein van participatie, jongerenwerk, onderwijs en jeugdhulpverlening.

In 2017 is het nieuwe meerjarenbeleidsplan aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) voor de RMC regio IJssel-Vecht opgesteld. Het plan is een vervolg op het beleidsplan aanpak VSV 2013-2016. Het plan is ook nodig gelet op veranderde wetgeving en in de loop van de tijd aanvullende taken het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). In dit nieuwe beleidsplan zijn speerpunten opgenomen die bijdragen aan het voorkomen van voortijdig schooluitval waarbij we werken aan een krachtige doorgaande leerlijn. Het meerjarenbeleidsplan 2017 - 2021 treft u hieronder aan.

Logo leerplicht Logo leerplicht
Laatst aangepast: 21-07-2017