Begin en einde leerplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht

Ieder kind en elke jongere heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontplooien en te gebruiken. Om deze kansen te waarborgen is het recht op onderwijs verankerd in de Leerplichtwet.

De leerplicht geldt voor kinderen van vijf tot en met 16 jaar. Daarna geldt nog een kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren tot 18 jaar onderwijs moeten volgen tot zij een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo 2-diploma.

De kwalificatieplicht betekent niet altijd vijf dagen per week in de schoolbanken. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen zoals de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het MBO. Het uitgangspunt is dat een startkwalificatie bijdraagt aan een kansrijke plek op de arbeidsmarkt en daarmee stabiele plek in de samenleving.

Volgens de Leerplichtwet moeten de ouder(s)/verzorger(s) er voor zorgen dat hun leer- of kwalificatieplichtig kind staat ingeschreven op een school en alle lessen volgt. Vanaf 12 jaar zijn jongeren zelf medeverantwoordelijk voor hun schoolbezoek.

Uitzonderingen

Niet voor alle jongeren is een startkwalificatie haalbaar. Een groep kan worden vrijgesteld van de kwalificatieplicht, namelijk: 

  • jongeren die een indicatie hebben als zeer moeilijk lerend;
  • jongeren met een meervoudige handicap, of;
  • jongeren met een getuigschrift of schooldiploma van het praktijkonderwijs.

 
Laatst aangepast: 05-08-2015