De taak van een leerplichtconsulent

De taak van een leerplichtconsulent

Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet is opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Zij wijzen voor deze taak één of meer leerplichtconsulenten aan.

De kern van de taak van de gemeente ligt in het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. De begrippen preventie, zorg en helder handhaven staan hierbij centraal. De taak van de leerplichtconsulent is meer dan overtreders vermanend op de vingers tikken. Naast haar handhavingstaak is er ook veel ruimte voor haar maatschappelijke zorgtaak. Het grootste deel van de tijd zijn leerplichtconsulenten, samen met haar samenwerkingspartners, actief bezig een oplossing te vinden voor problemen die de schoolloopbaan van een kind of jongere in gevaar brengen.

Spijbelgedrag is vaak een signaal dat er iets aan de hand is met een jongere. De school meldt ongeoorloofd of zorgelijk schoolverzuim aan de leerplichtconsulent. Zij gaat vervolgens uitzoeken of er een ernstige reden of belemmering achter het verzuim schuilt. Het komt ook voor dat ouder(s), verzorger(s) of jongeren zelf een afspraak met de leerplichtconsulent maken. Dit om een oplossing voor een bepaald probleem te zoeken.

Schoolverzuim is strafbaar en kan zorg geven. Om deze reden is het soms goed een duidelijke grens te trekken door het verzuim te melden bij bureau HALT of de Officier van Justitie (Openbaar Ministerie). Ook kan de leerplichtconsulent vanuit zorg over de ontwikkeling van een kind professionals in de jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming vragen mee te denken of actie te ondernemen.

In de folder "Strafrechtelijke reactie - Vraag en antwoord" leest u meer over de zorg- en handhavingstaak van de leerplichtconsulent en de route bij een strafrechtelijke aanpak op schoolverzuim.

Tot slot beoordeelt de leerplichtconsulent aanvragen voor schoolverlof (meer dan tien schooldagen) en vrijstellingen van de inschrijvingsplicht.

Laatst aangepast: 18-08-2016