Verplichtingen van schooldirecteuren, ouders en leerlingen

Verplichtingen van schooldirecteuren:

 • Binnen zeven dagen informeren zij de leerplichtconsulent van de woongemeente van de leerling over een in- of afschrijving.
 • Wanneer een leerling van school wordt verwijderd, melden zij dit per direct aan de leerplichtconsulent van de woongemeente van de leerling.
 • Voordat een leerling wordt uitgeschreven, gaan zij na of de leerling ergens anders wordt ingeschreven.
 • Wanneer er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim melden zij dit bij de leerplichtconsulent van de woongemeente van de leerling.
 • Zij verstrekken aan de leerplichtconsulent alle inlichtingen die nodig zijn voor de uitvoering van de leerplichttaak.
 • Schooldirecteuren informeren de leerplichtconsulent als een leerling de school voortijdig (zonder diploma op minimaal havo-, vwo- of mbo 2-niveau) verlaat.

Verplichtingen van ouder(s)/verzorger(s):

 • Ouder(s)/verzorger(s) zorgen ervoor dat hun kind op een school of onderwijsinstelling staat ingeschreven.
 • Zij zien erop toe dat hun kind de school geregeld bezoekt. Dat wil zeggen dat er geen les of praktijktijd wordt verzuimd. Vanaf twaalf jaar is de jongere hier zelf medeverantwoordelijk voor.
 • Ouder(s)/verzorger(s) informeren de school (tijdig) als hun kind ziek is.
 • Ouder(s)/verzorger(s) hebben toestemming van de schooldirecteur bij andere redenen van afwezigheid.

Verplichtingen van jongeren twaalf jaar of ouder:

 • Zij bezoeken de school geregeld. Zij kunnen persoonlijk aangesproken worden op ongeoorloofd schoolverzuim.
 • Zij, die zelfstandig wonen, informeren de school bij afwezigheid. Dit vanwege ziekte of andere gewichtige omstandigheden die hen verhinderen de school te bezoeken.

Wanneer genoemde verplichtingen niet worden nagekomen spreken we van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. De leerplichtconsulent onderzoekt dit en neemt maatregelen.

Logo leerplicht Logo leerplicht
Laatst aangepast: 09-11-2016