Uitgebreide preventieve logopedie

Tot de uitgebreide preventieve taken behoren:

 • Logopedische screening van alle leerlingen tussen 4;9 - 5;9 jaar;
 • Logopedisch onderzoek naar aanleiding van de screening of op verzoek van derden (groepsleerkracht, ouders, huisarts, schoolarts e.a.);
 • Voorlichting/advies (o.a. voor ouders en onderwijzend personeel);
 • Beleidsadvisering en kwaliteitsbevordering;
 • Controle - onderzoeken;
 • Kortdurende begeleidingen (maximaal 6x);
 • Verwijzingen voor logopedische behandeling in vrije vestiging.

Logopedische screening

Jaarlijks worden alle leerlingen die tussen de 4;9 en 5;9 jaar oud zijn gescreend. In overleg met de scholen wordt het tijdstip van de screening afgesproken. Het doel van de screening is eventuele logopedische problemen op tijd te signaleren zodat de gevolgen van deze problemen voorkomen of beperkt kunnen worden. Voor de screening wordt gebruik gemaakt van het (landelijk) logopedisch screeningsinstrument, uitgegeven door de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie).

Voor het afnemen van de screening/respectievelijk het logopedisch onderzoek, het bespreken van de resultaten hiervan met de leerkracht en/of intern begeleider en de vermelding van de gegevens in het schooldossier wordt schriftelijk toestemming van de ouders gevraagd. In verband met regelgeving van de overheid (Wet Bescherming Persoonsgegevens) is de logopedist tegenwoordig hieraan gebonden.

Verder ontvangen alle ouders voorafgaand aan de screening algemene informatie over logopedie op de basisschool. Ook vullen zij een vragenlijst in die gebruikt wordt als achtergrondinformatie bij de screening. Wanneer de screeningsuitslag bekend is ontvangen de ouders schriftelijk bericht. Indien nodig vinden ook gesprekken met ouders plaats, meestal telefonisch. Met de betrokken groepsleerkracht wordt de uitslag van de screening doorgesproken. Daarnaast krijgt de groepsleerkracht een schriftelijk rapport.

Naar aanleiding van de screening kan:

 • schriftelijk en/of telefonisch advies/voorlichting worden gegeven aan ouders;
 • een kind op de controlelijst geplaatst worden. Het kind wordt dan minimaal één keer per jaar gecontroleerd, zodat de logopediste de ontwikkeling van het kind kan volgen;
 • uitgebreider onderzoek nodig zijn;
 • logopedische behandeling geadviseerd worden. In dat geval wordt – binnen de mogelijkheden – in overleg met ouders en leerkracht altijd naar de beste oplossing voor het kind gezocht. In principe kunnen kortdurende begeleidingen (maximaal 6x) op school plaatsvinden. In andere gevallen wordt advies gegeven voor verwijzing naar een logopedische praktijk buiten de school.

Schriftelijk/telefonisch advies

Regelmatig vindt telefonisch contact met ouders plaats waarbij de logopedist voorlichting/advies geeft. Daarnaast krijgen ouders vaak brochures mee die informatie en oefentips bevatten over een specifiek logopedisch probleem. Momenteel zijn er brochures over de volgende onderwerpen: stem, openmondgedrag, spraak/taal en duimen.

Controle

Wanneer het van belang is op basis van de uitslag van de screening, respectievelijk logopedisch onderzoek de ontwikkeling van het kind te blijven volgen, wordt het op een controlelijst geplaatst. Ook na kortdurende begeleiding is – om eventuele terugval zo snel mogelijk te signaleren - in sommige gevallen controle gewenst.

Logopedisch onderzoek

Op basis van de screeningsuitslag kan uitgebreider logopedisch onderzoek geïndiceerd zijn. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en leerkracht.
Ook buiten de screening om kunnen leerlingen voor logopedisch onderzoek worden aangemeld. Dit geldt voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8.

Kortdurende begeleiding

Voor kinderen met lichte logopedische problematiek bestaat de mogelijkheid voor kortdurende begeleiding op school (maximaal 6x). Dit betreft hoofdzakelijk de kinderen met een hardnekkig open mondgedrag en de kinderen met lichte articulatiestoornissen.

Verwijzing voor behandeling in vrije vestiging

Wanneer intensievere logopedie geïndiceerd is dan op school gerealiseerd kan worden, wordt advies gegeven voor verwijzing naar een logopedische praktijk buiten de school. Dit gebeurt altijd in overleg met leerkracht en ouders.

Laatst aangepast: 11-07-2017