Veiligheid - Beleid gemeente Dalfsen

Veiligheidsbeleid gemeente Dalfsen

De doelstelling van het nieuwe beleid is om samen met alle veiligheidspartners de huidige veilige woon- en leefomgeving in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Met het nieuwe beleid wordt ernaar gestreefd dat alle generaties bewoners van de gemeente Dalfsen zich veilig (blijven) voelen in hun leefomgeving. Om dit te bereiken zijn elf veiligheidsthema’s benoemd, bijvoorbeeld alcohol en drugs, verkeersveiligheid, overlast door hangjongeren en externe veiligheid.

Externe veiligheid

De gemeente Dalfsen wil haar burgers een veilige leefomgeving bieden. In die zin draagt zij een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om externe veiligheid.
Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s voor de omgeving die samenhangen met het produceren, verwerken, opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen. Deze risico’s doen zich voor rondom zowel risicovolle inrichtingen, transportassen als buisleidingen waarover / waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd.
De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in landelijke wet- en regelgeving en beleidsnota’s. Invulling geven aan wettelijke verplichtingen en beleid vormen een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke externe veiligheidsbeleid. De laatste jaren is er op het gebied van wet- en regelgeving het nodige veranderd en werd een aanpassing en actualisatie van het beleid noodzakelijk. Op 28 september 2015 heeft de gemeenteraad van Dalfsen het vernieuwde (geactualiseerde) externe veiligheidsbeleid vastgesteld.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

U gaat bouwen of verbouwen? Denk daarbij ook aan de veiligheid van uw woning! Veel mensen denken dat ze veilig wonen, dat hun huis of buurt veilig is. Tot ze toch slachtoffer worden van een inbraak. Een woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen heeft 95% minder kans op inbraak, terwijl de brandveiligheid is toegenomen. Veel verzekeraars geven korting op de inboedelverzekering. Voor meer informatie over het Politiekeurmerk kunt u terecht op: www.politiekeurmerk.nl.

Lokale Aanpak Huiselijk Geweld geëvalueerd

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Bij geen enkele andere vorm van geweld vallen zoveel slachtoffers. Alleen als geweld in de privé-sfeer krachtig wordt aangepakt is een substantiële afname mogelijk. Anders dan bij andere geweldsvormen maken slachtoffer en dader deel uit van elkaars directe leefomgeving. Kinderen die getuige (of slachtoffer) zijn van geweld in het gezin lopen grote kans op ernstige trauma’s en ontwikkelingsproblematiek.

De gemeente Dalfsen werkt op dit gebied samen met de gemeente Ommen in het netwerk Lokale Aanpak Huiselijk Geweld (AHG).

Er is een nauwe samenwerking met het regionale Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) in Zwolle. Iedereen die geconfronteerd wordt met huiselijk geweld kan voor advies en steun terecht bij dit steunpunt. Meldingen van huiselijk geweld in de gemeente Dalfsen worden vervolgens behandeld in het Lokale AHG.

Het ASHG geeft voor zowel burgers als hulpverleningsinstanties informatie en advies over huiselijk geweld, kindermishandeling, vrouwenmishandeling, ouderenmishandeling, ontspoorde zorg, loverboys, juridische zaken en organiseert hulpverlening voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld.

Het ASHG is 24 uur per dag bereikbaar op het nummer (0900) 126 26 26 (5 eurocent p/m).

Laatst aangepast: 11-08-2017