Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Loonkostensubsidie

In dit geval is de persoon in dienst van de werkgever waar ook feitelijk de werkzaamheden worden uitgevoerd.

De persoon is dus werknemer. De werkgever ontvangt van de gemeente een bedrag voor loonkostensubsidie. Hoogte en duur van de subsidie kunnen variëren. Per geval wordt bekeken wat de mogelijkheden en productiviteit van de persoon is, welk deel van de loonkosten door de gemeente worden vergoed, en wat in redelijkheid van de werkgever kan worden verlangd. Voor wat betreft de duur van de loonkostensubsidie is het uitgangspunt dat het tijdelijk dient te zijn. In het algemeen geldt het dan voor een periode variërend van één tot drie jaar. Er kan dan bijvoorbeeld sprake zijn van een afbouw van de subsidie in deze periode.

Kosten werkgever en bijdrage gemeente

Zoals vermeld is de financiële bijdrage van de gemeente gerelateerd aan de verminderde arbeidsproductiviteit van de werknemer. De gemeente Dalfsen hanteert geen ingewikkeld systeem om dit te berekenen. Er word uitgegaan van een percentage van de loonkosten, waarbij globaal drie percentages gelden: 75, 50 en 25. Bij een relatief lage productiviteit wordt dus bijvoorbeeld 75% van de loonkosten vergoed. Ook kan sprak zijn van een afbouwregeling. Bijvoorbeeld het eerste jaar wordt 50% vergoed en het tweede jaar 25%. In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de percentages om zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Daarnaast kunnen werkgevers afzonderlijk kosten voor begeleiding vergoed krijgen.

Laatst aangepast: 05-07-2017