Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan 4e verzamelplan Buitengebied

Doel besluit

Aankondigen dat voor diverse locaties in het buitengebied een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Naam en locaties

In het jaarlijkse 'Verzamelplan Buitengebied' bundelt de gemeente verschillende ontwikkelingen in het buitengebied tot één nieuw bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan 4e verzamelplan Buitengebied staan de volgende ontwikkelingen:
1. Meeleweg 108 Nieuwleusen, van Agrarisch naar Wonen.
2. Kringsloot-West 32 Dalfsen, van Agrarisch naar Wonen. Daarnaast gedeeltelijke sloop en nieuwbouw bebouwing.
3. Motorcrossterrein De Broekhuizen Dalfsen, opslag schuur bouwen (120m2)
4. Zwembadlaantje 1 Dalfsen, boerderijkamers en groepsaccommodatie.
5. Marshoekersteeg 17A Dalfsen, karakteristieke schuur met woonmogelijkheid op de verdieping.
6. Meeleweg 93 Nieuwleusen, sloop van 975 m2 schuur, 1 compensatie woning.
7. Landweg 2 Lemelerveld, sloop van 4.100 m2 schuur, 4 compensatiewoningen.
8. Vilstersedijk 17A Lemelerveld, sloop van 2.860 m2 schuur, en 2 compensatiewoningen en het behouden van een schuur voor ambachtelijke bedrijfsactiviteiten.
9. Slagweg 9 Dalfsen, van Agrarisch naar Wonen.
10. Poppenallee 20 Dalfsen, van Agrarisch naar wonen met caravanstalling en B&B mogelijkheden.
11. Poppenallee 13- De Hooigraven 3 Dalfsen, bouw van een schuur van 720 m2 voor transportbedrijf (binnen het bestemmingsvlak), aanpassing vorm bestemmingsvlak, compensatiesloop van 794 m2 op het perceel De Hooislagen 3, de inzet van 74 m² voor bedrijfsverbetering van het agrarische bedrijf aan De Hooislagen 3 en het verder op slot zetten van dit agrarische bedrijf.
12. Wagteveldweg 5-7 – Maneweg ong., rood voor rood en inzet 37 m² voor een schuilstal voor recreanten en vee.
13. Leemculeweg 3B, aanpassen bestemmingsvlak wonen.

Overige aanpassingen

Het verzamelplan wordt ook gebruikt om één onherroepelijk project dat is vergund met een projectafwijkingsbesluit (artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3 Wabo) in het bestemmingsplan op te nemen. Vooruitlopend op de Omgevingswet wordt in het verzamelplan hergebruik en sloop van vrijkomende agrarische bebouwing gestimuleerd. Verder worden een aantal ambtshalve wijzigingen verwerkt.

Ter inzage

Er liggen op dit moment geen stukken ter inzage.

Reageren?

Tegen deze vooraankondiging kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Het is niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen.

Hoe verder

Als straks het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u zienswijzen indienen. Dit maken we bekend in KernPUNTEN, de gemeentelijke informatiepagina in de Marskramer, de Staatscourant en op onze website, www.dalfsen.nl.

Dalfsen, 12 februari 2018
Burgemeester en wethouders van Dalfsen

Laatst aangepast: 08-02-2018

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen