3e herziening Bestemmingsplan “Nieuwleusen 2007, actualisering”

Burgemeester en wethouders van Dalfsen maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad van Dalfsen op 27 juni 2011 het volgende bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld:

De “3e herziening Bestemmingsplan “Nieuwleusen 2007, actualisering” .

Het betreft het aanpassen van bouwvlakken voor de clubgebouwen. Verder worden de plankaart en de regels aangepast aan de overeenkomst betreffende en de inrichting van het ijsbaangrondgebied middengebied Nieuwleusen.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. De ingebrachte zienswijzen hebben aanleiding gegeven om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft van 13 juli 2011 tot en met 23 augustus 2011 voor een ieder ter inzage gelegen bij de receptie in het gemeentehuis te Dalfsen en in het servicepunt in Nieuwleusen.
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan inzien www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.

Er is geen beroep ingesteld. Het bestemmingsplan is sinds 24 augustus 2011 onherroepelijk.

Laatst aangepast: 07-07-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen