De Boswet

Wat is de Boswet?

De Boswet heeft als doel het areaal bos in Nederland buiten de bebouwde kom in stand te houden en mogelijk uit te breiden. In het kort zegt de Boswet: wat bos is, moet bos blijven. Bos dat wordt gekapt, moet worden herplant. Als dat niet op dezelfde plaats kan, dan elders (compensatie). Alleen bij een groot maatschappelijk belang wijkt de Boswet. De Boswet is alleen van toepassing op houtopstanden die liggen buiten de bebouwde kom grenzen voor de Boswet (Boswetgrenzen).

Wat zijn Boswetgrenzen?

Volgens die wet zijn gemeenten verplicht om hun ‘Bebouwde Kom Boswetgrenzen’ vast te stellen. Die grens bepaalt de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen gemeente en provincie waar het gaat om vergunningverlening voor het kappen van bomen.

Boswetgrenzen actualiseren

In het Groenstructuurplan (2013-2017) is aangegeven dat de Boswetgrenzen geactualiseerd moeten worden. De oude grenzen zijn gedateerd. Ze dateren van 10 april 1979 (voormalige gemeente Dalfsen) en 8 april 1964 (voormalige gemeente Nieuwleusen).

Uitgangspunten nieuwe Boswetgrenzen

Het vaststellen van de Boswetgrenzen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. In het Groenstructuurplan (2013-2017) is het uitgangspunt voor deze nieuwe Boswetgrenzen vastgesteld.

Het uitgangspunt is om de Boswetgrenzen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de Wegenverkeerswetgrenzen. In het Groenstructuurplan zijn al conceptkaarten opgenomen.

De Wegenverkeerswetgrenzen zijn in 2014 geactualiseerd. Aangezien deze grenzen de basis vormen voor de Boswetgrenzen is besloten om de conceptkaarten uit het Groenstructuurplan te herzien. Op sommige punten is om praktische redenen afgeweken van de Wegenverkeerswetgrenzen. Hierbij valt te denken aan het voorkomen van opsplitsen van percelen, toekomstige uitbreidingen van nieuwbouwwijken en het streven om landgoederen buiten de bebouwde kom Boswet te laten vallen.

De Wegenverkeerswetgrenzen zijn ook op de voorgestelde kaarten te zien, zodat duidelijk is waar er met de Boswetgrenzen afgeweken wordt van de Wegenverkeerswetgrenzen.

Laatst aangepast: 20-03-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen