Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Plannen voor twee windturbines van Nieuwleusen Synergie in procedure

Sinds 2012 zijn er plannen vanuit Nieuwleusen Synergie om zelf windturbines te gaan exploiteren. Begin 2013 heeft de gemeenteraad van Dalfsen zich hier ook positief over uitgesproken. Na een lang traject van onderzoeken en overleg, met onder andere de omgeving, is er nu een definitief plan. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd om de procedures om deze windturbines mogelijk te maken te starten.

Het plan

Het plan is om twee windturbines te plaatsen in het gebied ten noordoosten van de bestaande windturbines tussen de Meentjesweg en de Ebbenweg. De twee windturbines krijgen maximaal een ashoogte  van 134 meter en een rotordiameter van 141 meter. Als de wiek op het hoogste punt staat is de hoogte ongeveer 200 meter. Deze windturbines worden dus hoger dan de bestaande acht turbines. De twee nieuwe windturbines leveren veel meer energie dan de bestaande kleinere turbines, terwijl de effecten op de omgeving relatief gezien geringer zijn. De twee windturbines gaan ongeveer de energie opwekken die 9000 huishoudens per jaar verbruiken.

Overeenkomst

Om afspraken tussen Nieuwleusen Synergie en de gemeente goed vast te leggen, is op 13 november een ontwikkelingsovereenkomst getekend. In deze overeenkomst zijn diverse afspraken opgenomen. Bijvoorbeeld dat de omgeving mee moet gaan delen in de opbrengst van de windturbines en verder dat de ‘winst’ ten goede moet komen aan de doelen van Nieuwleusen Synergie. Ook moet in de omgeving geïnvesteerd worden in ruimtelijke kwaliteit. Uitgangspunt voor deze investeringen zijn ideeën die vanuit de omgeving zijn aangegeven tijdens meedenkbijeenkomsten eerder dit jaar. De zakelijke inhoud kunt u hier vinden:

Coördinatiebesluit

De gemeenteraad van Dalfsen heeft op 21 maart 2016 besloten toepassing te geven aan de coördinatiebepaling van artikel 3:30 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening voor het project Windpark Synergie. Om het plan te kunnen realiseren is een nieuw bestemmingsplan en een omgevingsvergunning nodig. De gemeentelijke coördinatieregeling maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning gelijktijdig op te laten lopen met het bestemmingsplan. Met de coördinatieregeling worden de betrokken besluiten gezamenlijk voorbereid en gelijktijdig bekendgemaakt. Ook vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één zienswijze tegen één of meer van de gecoördineerde besluiten. Het College van Burgemeester en Wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning. De bevoegdheid om het bestemmingsplan vast te stellen blijft in handen van de gemeenteraad.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp van de omgevingsvergunning en de bijbehorende milieueffectrapportage liggen vanaf 16 november tot en met 27 december 2017 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Dalfsen en bij het servicepunt in Nieuwleusen.
Ook kunt u de documenten onderaan deze pagina vinden.

Het ontwerp bestemmingsplan kunt u digitaal alleen bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0148.BgemDlfshz10-on01. De bestanden van het ontwerpbestemmingsplan staan ook op http://ro.dalfsen.nl.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 23 november van 19.00 tot 21.30 uur is er een inloopbijeenkomst in CBS De Meele, Meeleweg 120 in Nieuwleusen. Iedereen is van harte welkom om dan binnen te lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen. Binnen de termijn kan iedereen een zienswijze over het plan indienen bij de gemeente. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over het bestemmingsplan.

Zienswijzen

Iedereen kan van 16 november 2017 tot en met 27 december 2017 via een brief of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan en de hiermee gecoördineerde ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende milieueffectrapportage voor het Windpark Synergie. Een brief kunt u sturen aan de Gemeente Dalfsen, postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw B. Eekhof via het centrale telefoonnummer 14 0529.

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Inzien ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan kunt u digitaal alleen bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Laatst aangepast: 16-11-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen