Structuurvisies gemeente Dalfsen

Wettelijke verplichting

De Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) verplicht de gemeente om ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening, één of meerdere structuurvisies vast te stellen.

Hoewel een structuurvisie iets zegt over grondgebruik en ruimtelijke ordening is een structuur-visie niet hetzelfde als een bestemmingsplan. In tegenstelling tot een bestemmingsplan heeft een structuurvisie geen rechtstreekse werking richting burgers. Een structuurvisie spreekt dan ook niet over verboden, vergunningen of verplichtingen, maar geeft inzicht in de voorgenomen ontwikkelingsrichting van de gemeente.

En hoewel een structuurvisie geen rechtstreeks bindende werking heeft richting burgers, heeft het wel zelfbindende werking voor het gemeentebestuur. Dit betekent dat de uitgangspunten van de structuurvisie in acht genomen dienen te worden bij het opstellen van bestemmingsplannen, projectbesluiten of andere besluitvorming rondom voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen. Indien wordt afgeweken van de structuurvisie zal dit goed gemotiveerd moeten gebeuren.

Structuurvisies als ontwikkelingskader

In een structuurvisie worden afwegingen gemaakt voor het toekomstig ruimtelijk beleid op lokaal niveau. Er worden keuzes gemaakt over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op de lange termijn, en de daarvoor noodzakelijke maatregelen op korte termijn. Het is het richtinggevende document waarin voor overheden, maatschappelijke organisaties, private partijen en burgers duidelijk wordt welk ruimtelijk beleid een gemeente nastreeft.

Gemeenten maken structuurvisies om hiermee uitspraken te doen over de gewenste (ruimtelijke) ontwikkeling. Om dit toekomstbeeld te realiseren wordt in een structuurvisie aandacht besteed aan bijvoorbeeld identiteit, de gewenste omvang van de gemeente, het woonmilieu, de werksituatie, de infrastructuur, de benodigde voorzieningen etcetera.

Nieuwsgierig geworden naar de structuurvisies?

  • Structuurvisie Buitengebied Dalfsen
  • Structuurvisie Kernen gemeente Dalfsen
Laatst aangepast: 07-12-2017