Verleende ontheffing artikel 3.22 Wro en bouwvergunning, Vilstersestraat 28

Verleende ontheffing en bouwvergunning Vilstersestraat 28

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen hebben met toepassing van artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening en artikel 45 Woningwet tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan in combinatie met een bouwvergunning verleend voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit aan de Vilstersestraat 28 te Lemelerveld voor een periode van maximaal vijf jaar.

De stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Dalfsen en ook bij het servicepunt in Lemelerveld. Verder kunt u de stukken digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.

Een tijdelijke ontheffing in combinatie met bouwvergunning wordt als één besluit aangemerkt.
Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen binnen zes weken van verzending van dit besluit (9 september 2010) beroep instellen bij de Rechtbank Zwolle – Lelystad, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Indien onverwijlde spoed en de betrokken belangen dat eisen kan naast het indienen van een beroepschrift de voorzieningenrechter van de Rechtbank schriftelijk worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Bij het verzoek om voorlopige voorziening moet een afschrift van het beroepschrift worden bijgesloten.

Voor zowel de behandeling van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Laatst aangepast: 05-08-2015

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen