Verleende ontheffing en bouwvergunning: De Singel 29 in Dalfsen

VERLEENDE ONTHEFFING ARTIKEL 3.22 Wro en BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen hebben met toepassing van artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening en artikel 45 Woningwet een tijdelijke ontheffing en bouwvergunning verleend:
voor het plaatsen van een unit op het perceel De Singel 29 in Dalfsen voor een periode van twee jaar, in verband met het ontwikkelen van bouwplannen voor deze bedrijfskavel.

Er geldt een gecombineerde beroepsmogelijkheid voor zowel de bouwvergunning als het besluit tot ontheffing. Deze besluiten worden voor de mogelijkheid van rechtsbescherming, als één besluit gezien.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending (30 november) van dit besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zwolle, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Verder kan de belanghebbende indien onverwijlde spoed en de betrokken belangen dat eisen, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank schriftelijk verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden meegestuurd. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Er bestaat geen mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift.

Laatst aangepast: 05-08-2015

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen