Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Kansenpot

Ook dit jaar is er een kansenpot van maximaal € 15.000 beschikbaar voor de gehele gemeente Dalfsen. De achterliggende gedachte is dat vanuit de eigen kracht van de samenleving er nieuwe ideeën ontstaan die gerealiseerd kunnen worden door een bijdrage uit de kansenpot.

Indienen aanvragen voor 1 april

Aanvragen kunnen ingediend worden voor 1 april van ieder jaar. Voor 1 mei beslist het college welke organisatie/vereniging in aanmerking komt voor een bijdrage (1e ronde).
Wanneer er na de 1e ronde nog budget beschikbaar is, kunnen er nieuwe aanvragen worden ingediend voor 1 september.

Beschikbaar budget

Er is een kansenpot beschikbaar van maximaal € 15.000,- per jaar voor de gehele gemeente Dalfsen.
Er kan éénmalig een maximale bijdrage verleend worden van 50% van de projectkosten/activiteiten-kosten met een maximum van € 2.500,-.

Toetsingscriteria

De volgende voorwaarden en/of toetsingscriteria worden gehanteerd om te toetsen of een aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage:

  • Het project/de activiteit in de aanvraag draagt bij aan het beleidsdoel om de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de woonmilieus binnen de gemeente Dalfsen te versterken. Onder dit beleidsdoel vallen ook projecten op sociaal/economisch terrein, die niet direct tot een fysieke ingreep leiden;
  • Het project/de activiteit is openbaar toegankelijk en bedoeld voor een brede doelgroep;
  • Aanvragen kunnen worden ingediend door rechtspersonen zonder winstoogmerk en georganiseerd in een bepaalde verband (bijvoorbeeld PB of andere organisaties/ verenigingen) binnen de gemeente Dalfsen.
  • De aanvraag past binnen het beleid van de gemeente Dalfsen, zoals die is vastgelegd in geldende visiedocumenten;
  • Projecten/aanvragen waarmee al een begin is gemaakt op het moment dat de aanvraag wordt ingediend, komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

Verantwoording

  • De organisatie/vereniging dient binnen 8 weken na de voltooiing van het project/de activiteit een gereed melding in, waarin een kostenoverzicht is van de werkelijk gemaakte kosten.
  • Een korte verklaring dat is voldaan aan toetsingscriteria zoals hierboven zijn genoemd.

Aanvraagformulier kansenpot

De gemeente heeft voorwaarden/toetsingscriteria vastgesteld waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de kansenpot.
Aanvragen moeten voor 1 april ingediend worden en het college besluit voor 1 mei welke organisatie/vereniging in aanmerking komt voor een bijdrage.
Er kan éénmalig een maximale bijdrage verleend worden van 50% van de projectkosten/activiteitenkosten met een maximum van € 2.500,-.

We nemen de aanvraag is behandeling wanneer deze compleet/volledig is ingeleverd.

Wat moet u meesturen?

  • Aanvraagformulier kansenpot
  • Kort omschrijving van het project

Is uw aanvraag compleet? Stuur uw aanvraag met bijlagen naar: