Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

LEADER-subsidie als kans voor uw plattelandsproject

LEADER Noord Overijssel zet zich ook in 2017 weer in voor versterking van het platteland.

Ook in 2017 zijn weer mogelijkheden om, met steun van LEADER, projecten te realiseren die
de economie en de leefbaarheid van het platteland van Noord Overijssel versterken. LEADER is een Europees subsidieprogramma dat tot en met 2020 van kracht is. LEADER wil ideeën van onderop, dus van bewoners, ondernemers en organisaties, helpen realiseren. Projecten moeten wel bijdragen aan de doelen die LEADER belangrijk vindt voor het gebied. Leader Noord Overijssel werkt binnen de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Ommen, Hardenberg en in het buitengebied van Zwolle en Kampen. Het waterschap Drents Overijsselse Delta is ook betrokken.

LEADER Noord Overijssel wil zich in de komende jaren vooral inzetten voor de volgende thema’s:

  • Jongeren en onderwijs: hoe kan het onderwijs bijdragen aan meer kennis en kunde op het platteland waaruit economisch krachtige werkgelegenheid voor jongeren voortkomt?
  • Vrijetijdseconomie: hoe kunnen kleine toeristische bedrijven meer samenwerken om meer gasten naar zich toe te halen waardoor economisch sterkere bedrijven ontstaan?
  • De samenleving verbinden met de toekomst van water en landbouw: hoe kunnen we bewoners betrekken bij de toekomst van ons water (kwaliteit-kwantiteit-klimaateffecten) en hoe zorgen we dat de relatie ‘van grond tot mond’ van ons voedsel meer tastbaar en zichtbaar wordt?

De thema’s zijn beschreven in de Lokale Ontwikkeling Strategie (LOS). Die is gemaakt met inbreng van heel veel partijen uit het gebied. De uitvoering van het LEADER programma ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG). De LAG bestaat uit mensen uit het gebied zelf met kennis en kunde over de thema’s.

Binnenkort maakt de provincie Overijssel bekend dat er in 2017 subsidieaanvragen ingediend kunnen worden van 6 maart tot en met 6 april en van 2 oktober tot en met 2 november. De aanvragen worden beoordeeld door de LAG. De LAG geeft hierover advies aan de provincie die de subsidie toekent.

Heeft u ideeën voor een project dat past bij de thema’s?

LEADER-coördinator Noord Overijssel