Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Schoolverlof

Het spreekt vanzelf dat het onderwijs van een kind gebaat is bij geregeld schoolbezoek. Verlof buiten de schoolvakanties is in principe dan ook niet mogelijk maar er zijn uitzonderingssituaties:

Vakantieverlof vanwege het beroep van de ouders

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is.

Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek een extra vakantie van maximaal tien schooldagen toestaan:

  • Als één van de ouders/verzorgers een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de agrarische sector of horeca;
  • Als het gezin in geen enkele schoolvakantie in één schooljaar twee aaneengesloten weken met vakantie kan;
  • De extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

Verlof vanwege bijzondere omstandigheden

Daarnaast is schoolverlof mogelijk vanwege buitengewone omstandigheden zoals een huwelijk, jubileum, ziekte of overlijden van familie. Ook een verhuizing valt binnen deze verlofregeling. Verder moet u denken aan niet voorziene situaties of andere, naar het oordeel van de directeur of leerplichtambtenaar belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. De richtlijnen en de verlofduur kunt u vinden op onze website.

Verlof vanwege religieuze verplichtingen

Een kind heeft recht op verlof als het plichten moet vervullen die voortkomen uit godsdienst of levensovertuiging. De religieuze feestdagen waarvoor verlof wordt verleend staan eveneens vermeld op onze website.

Verlof aanvragen

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Schoolverlof tot tien schooldagen kunt u aanvragen bij de schooldirecteur. Bij een langere verlofduur beoordeelt de leerplichtconsulent van de woongemeente van de leerling de aanvraag. Dit gebeurt altijd in overleg met de schooldirecteur.

Geen extra verlof

Vakanties vanwege speciale aanbiedingen of het eerder vertrekken of later terugkomen in verband met bijvoorbeeld verkeersdrukte zijn geen geldige argumenten voor schoolverlof. Als een leerplichtig kind zonder goede reden niet op school is, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Dit is strafbaar. Van de schooldirecteur wordt verwacht dat hij/zij deze afwezigheid bij de leerplichtambtenaar meldt. Op dat moment wordt een onderzoek ingesteld en zo nodig maatregelen genomen.

Luxe verzuim

In het geval van luxe verzuim nemen ouders/verzorgers hun kind zonder toestemming buiten de schoolvakanties om mee op vakantie. Dit is strafbaar. Voorafgaand aan de voorjaarsvakantie gaat de gemeente hier extra op controleren.

Meer informatie?