Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Raadsbesluit eenzijdige kap december 2013

 

Raadsbesluit eenzijdige kap december 2013

In december 2013 besloot de raad – via een amendement – om het eerste deel van de Rechterensedijk, gezien vanaf het station, te verbreden. Dit gebeurde nadat duidelijk werd dat de uitkomsten van het vervolgonderzoek naar de ‘extra rijbaan’ ongunstig waren.
Met de verbreding die de raad koos kunnen (grote) voertuigen elkaar makkelijker en veiliger passeren. Voor dit plan moeten de bomen aan de spoorzijde gekapt worden, tot aan de bocht. Er komen nieuwe bomen voor terug. De bomen aan de fietspadzijde worden pas gekapt als ze te oud worden om te blijven staan. Ook hier is herplanten de bedoeling.
De tekst van het oorspronkelijke raadsbesluit kunt u onderstaand downloaden. In de tekst van het amendement ziet u de aanpassing die de raad heeft aangebracht in het raadsbesluit, waarmee de keuze voor eenzijdige kap is bekrachtigd. Het amendement kunt u onderstaand downloaden.

Via http://ris.dalfsen.nl/vergaderingen/Raadscommissie/2013/02-december/19:30 en
http://ris.dalfsen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2013/16-december/19:30 kunt u de behandeling van dit onderwerp in de gemeenteraadsvergadering van 16 december en de commissie van 2 december 2013 naluisteren.

Visualisatie van het eenzijdig verbreden en kappen aan de spoorzijde Visualisatie van het eenzijdig verbreden en kappen aan de spoorzijde

 
Voor de uitvoering van deze optie zijn verschillende stappen nodig. Er moet geld beschikbaar worden gesteld door de raad.
Procedureel gezien is aanpassing van het bestemmingsplan nodig, evenals een EHS-onderzoek, kapvergunning en vergunningen Waterwet en keur Waterschap. Vervolgens kan de civieltechnische voorbereiding beginnen.

Binnen de procedures voor aanpassing van het bestemmingsplan en de kapvergunningen is inspraak mogelijk. Als er veel inspraakreacties komen, kunnen deze procedures enkele jaren in beslag nemen.


 
Laatst aangepast: 08-02-2016