Algemene dienstverlening

1. Burgerlijke stand

 • 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap op:
  • 1.1.1 werkdagen met uitzondering van de maandag- en dinsdagochtend om 9.00 uur, indien de voltrekking plaatsvindt in de trouwzaal van het gemeentehuis
  • 1.1.2 werkdagen indien de voltrekking plaatsvindt in het gemeentehuis of het servicepunt Nieuwleusen € 261,10
  • 1.1.3 werkdagen indien de voltrekking plaatsvindt op een door de aanvragers bepaalde locatie naar keuze niet zijnde de door de gemeente hiertoe aangewezen ruimten. € 331,35
  • 1.1.4 zaterdag op de tijden zoals genoemd in het Reglement burgerlijke stand.
  • 1.1.5 zaterdag indien de voltrekking plaatsvindt in het gemeentehuis of het servicepunt Nieuwleusen. € 493,65
  • 1.1.6 zaterdag indien de voltrekking plaatsvindt op een door de aanvragers bepaalde locatie naar keuze niet zijnde de door de gemeente hiertoe aangewezen ruimten. € 433,35
 • 1.2 Het tarief bedraagt:
  • 1.2.1 indien het huwelijk of de registratie van een partnerschap binnen 3 tot 1 maand vóór het tijdstip van voltrekking wordt geannuleerd. € 100,00
  • 1.2.2 indien het huwelijk of de registratie van een partnerschap binnen 1 maand vóór het tijdstip van voltrekking wordt geannuleerd. € 150,00
  • 1.2.3 indien het gratis huwelijk of de registratie van een partnerschap binnen 3 tot 1 maand vóór het tijdstip van voltrekking wordt geannuleerd. € 25,00
  • 1.2.4 indien het gratis huwelijk of de registratie van een partnerschap binnen 1 maand vóór het tijdstip van voltrekking wordt geannuleerd. € 50,00
  • 1.2.5 Eenmalig kan de voltrekkingsdatum, het tijdstip of de locatie tot 3 maanden voor het huwelijk of de registratie van een partnerschap kosteloos gewijzigd worden, daarna wordt het volgende tarief aan wijzigingskosten in rekening gebracht. € 45,00
 • 1.3 Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige. € 23,40
 • 1.4 Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:
  • 1.4.1 een trouwboekje of een partnerschapsboekje. € 24,85
  • 1.4.2 een duplicaat van het trouw- of het partnerschapsboekje. € 24,58
 • 1.5 Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier. € 11,50
 • 1.6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.
 • 1.7 Het tarief genoemd in artikel 1.1.3, 1.1.6 wordt verhoogd met het bedrag van € 51,50 indien de voltrekking plaatsvindt tussen 17.00 en 20.00 uur.

2. Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 • 1.2 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:
  • 1.2.1 van een nationaal paspoort
  • 1.2.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is. € 64,75
  • 1.2.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. € 51,45
  • 1.2.2 van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):
  • 1.2.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is. € 64,75
  • 1.2.2.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. € 51,45
  • 1.2.3 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):
  • 1.2.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is. € 51,45
  • 1.2.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. € 51,45
  • 1.2.4 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen. € 51,45
  • 1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart:
  • 1.2.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is. € 50,65
  • 1.2.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. € 28,60
  • 1.2.6 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van € 47,55

3. Rijbewijzen

 • 1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs. € 38,95
 • 1.3.2 Vervallen
 • 1.3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs. € 34,10

4. Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

 • 1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.
 • 1.4.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
 • 1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking. € 5,25
 • 1.4.2.2 het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het eenmalig verstrekken van een overzicht door middel van het geautomatiseerde systeem:
  • tot 100 verstrekkingen. € 49,65
  • voor elke verstrekking meer, per verstrekking. € 0,45
 • 1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan, één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.
 • 1.4.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
 • 1.4.4.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking. € 5,25
 • 1.4.5 Vervallen.
 • 1.4.6 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier. € 15,45

5. Verstrekkingen uit het kiezersregister

 • 1.5.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (Stb. 1989, 423). € 5,25

6. Verstrekkingen op grond van Wet Bescherming Persoonsgegevens

 • 1.6.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens bij verstrekking op papier, per pagina
 • 1.6.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:
  • 1.6.1.1.1 ten hoogste 100 pagina’s, per pagina. € 0,25
  • 1.6.1.1.2 meer dan 100 pagina’s. € 23,50
 • 1.6.1.2 bij verstrekking anders dan op papier. € 5,20
 • 1.6.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking. € 23,50
 • 1.6.2 Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.
 • 1.6.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens. € 4,70

7. Bestuursstukken

 • 1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
 • 1.7.2 een exemplaar van een andere dan Algemene plaatselijke verordening, met uitzondering van de in deze verordening afzonderlijk genoemde verordeningen. € 12,40
 • 1.7.3 een exemplaar van de door de gemeenteraad vastgestelde verordening of door het College van burgemeester en wethouders vastgestelde nadere regelen, per pagina € 0,45

8 Vastgoedinformatie

 • 1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
  • 1.8.1.1 in format A4 of kleiner, per bladzijde € 0,45
  • 1.8.1.2 in format A3 € 0,60
  • 1.8.1.3 tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan, stadsvernieuwingsplan of bouwtekening per dm2 lichtdruk. € 9,70
 • 1.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
  • 1.8.2.1 een afschrift uit de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen. € 6,10
  • 1.8.2.2 een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven besluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel vervallenverklaring. € 6,10
  • 1.8.2.3 een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens. € 4,90
  • 1.8.2.4 een schriftelijke verklaring dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak. € 6,10

9. Overige Publiekszaken

 • 1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
  • 1.9.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag € 41,35
  • 1.9.2 tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn € 12,90
  • 1.9.3 tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening € 5,25

10. Gemeentearchief

 • 1.10.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier € 11,50
 • 1.10.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
  • 1.10.2.1 een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina € 0,25
  • 1.10.2.2 een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk € 2,00

11. Winkeltijdenwet

 • 1.11 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
  • 1.11.1 tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet € 86,80
  • 1.11.2 tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander € 86,80
  • 1.11.3 tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing € 86,60

12. Kansspelen

 • 1.12 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000 (Stb. 2000, 223)
  • 1.12.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) € 18,10

13. Telecommunicatie

 • 1.13.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet. € 145,90
  • 1.13.1.1 indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestrating, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het tarief zoals bedoeld in artikel 1.13.1, per strekkende meter sleuf vermeerderd met € 1,45
  • 1.13.1.2 indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het tarief, zoals bedoeld in artikel 1.13.1, per strekkende meter sleuf vermeerderd met € 0,35
  • 1.13.1.3 indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met € 36,50
  • 1.13.1.4 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
  • 1.13.1.5 indien een begroting als bedoeld in 1.14.1.4. is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde dag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
  • 1.13.1.6 indien het betreft werkzaamheden buiten de bebouwde kom, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, en bij een kabellengte van 40.000 meter of meer wordt het tarief zoals bedoeld in artikel 1.13.1 verhoogd met het bedrag, blijkend uit een ter zake opgestelde begroting door het college van burgemeester en wethouders. Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding wordt dit bedrag aan de melder meegedeeld.

14. Verkeer en vervoer

 • 1.14 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
  • 1.14.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 € 38,50
  • 1.14.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen € 41,20
  • 1.14.3 tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 22 lid 1 WVGS € 128,00
  • 1.14.4 tot het verlenging van reeds verkregen ontheffing op grond van artikel 22 lid 1 WVGS € 64,30
  • 1.14.5 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) € 67,90
  • 1.14.6 tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bij verlies of diefstal € 21,20
  • 1.14.7 tot het verkrijgen van een toekenning om een gehandicaptenparkeerplaats incl. plaatsing en bebording € 170,40

15. Diversen

 • Ander sluitingsuur / geluidhinder
  • 1.15.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een ander sluitingsuur op grond van artikel 2.29 lid 4 van de algemene plaatselijke verordening € 44,30
  • 1.15.2 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing geluidhinder op grond van artikel 4.6 van de algemene plaatselijke verordening € 44,30
 • Bemiddeling kalligraferen
  • 1.15.3 Vervallen per 01-01-2016
 • Klokken
  • 1.15.4 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het luiden van de klokken, eigendom van de burgerlijke Gemeente Dalfsen € 32,30
 • In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffing of andere beschikking
  • 1.15.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking € 86,80
 • Collectevergunning
  • 1.15.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een inzamel- of collectevergunning als bedoeld in artikel 5.13 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dalfsen € 28,10
  • 1.15.6.1 Indien:
  • a. een aanvrager zijn aanvraag om vergunning als bedoeld onder 1.15.6, intrekt terwijl deze reeds in ontvangst is genomen door de gemeente, wordt 20% van het tarief van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.
  • b. op een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 1.15.6 afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek teruggaaf van de geheven leges verleend van 15%
 • Ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen (kamperen)
  • 1.15.6.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dalfsen € 86,80
 • Standplaatsvergunning
  • 1.15.6.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5: 17 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dalfsen € 86,80
 • Marktvergunning
  • 1.15.6.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een marktvergunning als bedoeld in artikel 5:50 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dalfsen € 86,80
 • Terrasvergunning
  • 1.15.6.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dalfsen € 86,80

16. Leegstandswet

 • 1.16 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
  • 1.16.1 tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet € 86,80
  • 1.16.2 tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, zesde lid, van de Leegstandwet € 57,30
Laatst aangepast: 13-02-2017

Volledige versie

Entente Florale Europe

Regionaal Energieloket