Het college heeft voor de kernen Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld locaties aangewezen waarop in totaal 100 flexibele woningen gerealiseerd worden.

Door deze versnelling wil de gemeente de druk op de woningmarkt voor woningzoekenden verlichten. Samen met de woningbouwcorporaties streeft de gemeente ernaar de eerste woningen in het eerste kwartaal van volgend jaar te realiseren.

Online aanmelden Informatiebijeenkomst Flexwoningen

Wat zijn de plannen?

De grootste behoefte aan extra woonruimten is in de drie grote kernen: Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld. Daarom wil de gemeente ongeveer 100 flexwoningen verspreid in de gemeente realiseren in:

  • Dalfsen, locatie Oosterdalfsen Noord ongeveer 40 flexibele woningen
  • Nieuwleusen, locatie Oosterbouwlanden ongeveer 30 flexibele woningen
  • Lemelerveld, locatie Waterinkweg ongeveer 30 flexibele woningen

In eerste instantie zal 60% van de toekomstige bewoners bestaan uit reguliere woningzoekenden, starters en spoedzoekers uit de gemeente Dalfsen. Daarnaast is 25% van de woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne en circa 15% zal worden bewoond door statushouders.

In de afgelopen periode is onderzocht waar en in welke vorm flexwoningen snel kunnen worden toegevoegd in de gemeente. Door samen te werken met de woningbouwcorporaties kunnen flexwoningen in de huidige plannen worden ingepast. Deze woningen vormen een aanvulling op het reguliere woningbouwprogramma. Dat programma kan zonder vertraging doorgaan. Het zoekgebied voor de flexwoningen is in beeld, de verdere invulling volgt nog.

Woningtekort Dalfsen in cijfers

In heel Nederland is er een groot tekort aan woningen en dat geldt ook voor gemeente Dalfsen. In het recente lokale woonbehoefteonderzoek (2022 – 2026) wordt dit bevestigd. Er is een statistisch tekort van 2.556 woningen in de periode tussen 2022 en 2026. De vraag is groter dan bleek uit het vorige onderzoek in 2018. Toen bedroeg de berekende vraag 1.327 woningen. Dit woningtekort speelt in alle prijsklassen, maar het meest voor kleinere en betaalbare (gezins)woningen.

Uitbreiding via procedure Crisis- en herstelwet

Om aan de woningvraag te voldoen lopen er momenteel verschillende (planologische) procedures om in alle kernen van de gemeente Dalfsen nieuwbouwwijken (uitbreiding) te realiseren, ook zijn er verschillende inbreidingsprojecten. Reguliere procedures voor het realiseren van woningen duren erg lang om op korte termijn al effect te hebben. Voor de realisatie van deze ongeveer 100 flexwoningen past de gemeente de Crisis- en herstelwet toe. Wat betekent dat er niet een uitgebreide, maar een verkorte voorbereidingsprocedure kan worden gevolgd. Dit is de snelst mogelijke route om de druk op de woningmarkt te verminderen.

Informatiebijeenkomsten

Nadat de stedenbouwkundige schetsen zijn opgemaakt, er meer bekend is omtrent de mogelijke typen woningen en de verdere planning is opgesteld, organiseert de gemeente in iedere kern een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten licht de gemeente de plannen voor flexwoningen toe en kunnen inwoners hun ideeën en/of zorgen uiten. Aanwonenden ontvangen een uitnodigingsbrief en overige belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via de website van de gemeente. Na aanmelding ontvangen zij een persoonlijke uitnodiging.

Online aanmelden Informatiebijeenkomst Flexwoningen

Flexwonen in de drie kernen: veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is flexwonen?

Flexwonen zijn verschillende soorten tijdelijke woonoplossingen. Bij flexwonen is minstens één van de volgende punten tijdelijk: de woning zelf, de bewoning (via het gebruik van een tijdelijk huurcontract) of het tijdelijk gebruik van de locatie waarop een woning wordt geplaatst.

In Dalfsen worden deze flexwoningen op 3 locaties gerealiseerd (Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld)

Waarom willen we dit doen?

De woningnood -met name kleine woningen- is hoog. Om de ergste nood te verminderen wil de gemeente versneld ongeveer 100 flexwoningen bouwen. Vanuit de lokale gemeenschap bereiken ons regelmatig schrijnende hulproepen om woonruimte voor starters en gescheiden inwoners die geen plek kunnen vinden.

Waar komen de woningen?

In de afgelopen periode is onderzocht waar het beste en in welke vorm flexwoningen zouden passen. Door samen te werken met de woningbouwcorporaties kunnen we de flexwoningen inpassen in de huidige plannen als aanvulling. Hierdoor loopt het reguliere woningbouwprogramma geen vertraging op. De gemeente heeft samen met de woningbouwcorporatie het zoekgebied in beeld, de verdere invulling volgt nog.

In welk gebied komen de flexwoningen?

In Dalfsen willen we op de locatie Oosterdalfsen Noord ongeveer 40 flexibele woningen realiseren. In Nieuwleusen ongeveer 30 flexibele woningen op de locatie Oosterbouwlanden en in Lemelerveld op de locatie Waterinkweg ongeveer 30 flexibele woningen.

Hoe komen de woningen eruit te zien?

Daarover is nog geen helderheid. De gemeente brengt in kaart welke mogelijke type woningen geschikt kunnen zijn als flexwoningen.

Hoe lossen we het probleem van een tekort aan woningen op wat langere termijn op?

In de gemeente zijn er diverse uitbreidingen in de planning of in voorbereiding, denk aan nieuwbouwwijk in Nieuwleusen. Daarnaast zijn er enkele inbreidingsprojecten (extra woningen in bestaande bebouwde kom). De reguliere procedures voor het realiseren van woningen duurt erg lang, dat biedt op de korte termijn onvoldoende ruimte voor de huidige woningnood. (Zie Omgevingsvisie 1.0: Visie op 2040(externe link) -> Trends, ontwikkelingen en de doorwerking daarvan.)

Wethouder André Schuurman lichtte eerder toe: “We zijn in alle vijf kernen van de gemeente bezig met nieuwbouwlocaties, zodat er voor de komende jaren woningen toegevoegd kunnen worden. Bij nieuwbouw wordt in overeenstemming met onze woonvisie 30% sociale huur gepland. Ook kijken we

naar plekken voor nieuwbouw binnen de bebouwde kommen. Hiermee is de nieuwbouw van sociale huurwoningen na 2024 ook geborgd.”

Communicatie

Hoe kan ik me laten informeren en ideeën aandragen?

Nadat de stedenbouwkundige schetsen zijn opgemaakt, er meer bekend is omtrent de mogelijke typen woningen en de verdere planning is opgesteld, organiseert de gemeente in iedere kern een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten licht de gemeente de plannen voor flexwoningen toe en kunnen inwoners hun ideeën en/of zorgen uiten.

Het aankondigen van deze bijeenkomsten publiceert de gemeenten via Kernpunten, website en social media. Direct omwonenden ontvangen op hun huisadres een uitnodiging.

Inwoners en andere geïnteresseerden, kunnen via een mail of website aangeven dat ze hieraan willen deelnemen. Zij ontvangen van de gemeente een persoonlijke uitnodiging.

Waarover kan ik meebeslissen?

We luisteren nauw naar alle initiatieven, meningen en ideeën. Beslissen over het plan doet gemeente in samenwerking met de woningbouwcorporaties gezien de urgentie. (participatieladder gemeente Dalfsen: 2 adviseren (raadplegen/meedenken)

Inspraak

Welke procedure is nodig?

Reguliere procedures voor het realiseren van woningen duren erg lang om op korte termijn al effect te hebben. Daarom past de gemeente de Crisis- en herstelwet toe in haar planologische procedure

als het gaat om deze ongeveer 100 flexwoningen. Dit is de snelst mogelijke route om de druk op de woningmarkt wat te verminderen.

Heb ik inspraak?

De gemeente organiseert samen met de betrokken woningcorporatie een informatieavond in iedere kern waar de plannen worden toegelicht aan alle geïnteresseerden en waar zij hun vragen kunnen stellen of ideeën kunnen aandragen.

Kan ik bezwaar maken als inwoner?

Dat kan tijdens de vergunningsprocedure.

Wanneer publiceert de gemeente de vergunningen en hoe blijf ik hiervan op de hoogte?

Op alle beslismomenten waarop inwoners inspraak kunnen doen, informeert de gemeente inwoners en direct omwonenden via de mail, mits zij het e-mailadres hebben. Ook wordt deze informatie gedeeld op de website.

Heeft u gevonden wat u zocht?