5e verzamelplan buitengebied vastgesteld

­Vastgesteld 5e verzamelplan Chw bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen en verleende beschikkingen hogere grenswaarde Wet geluidhinder

1. Vastgesteld bestemmingsplan 5e verzamelplan Chw bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen

In het jaarlijkse 'Verzamelplan Buitengebied' bundelt de gemeente verschillende ontwikkelingen in het buitengebied tot één nieuw bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan 5e verzamelplan Buitengebied staan de volgende ontwikkelingen:

 1. Meeleweg 110, toepassen Sloop voor Kansen waarbij een extra woning wordt toegestaan.
 2. Lemelerveldseweg 105, wijzigen van agrarische bestemming naar wonen.
 3. Hagenweg 24, toepassen Sloop voor Kansen. Waarbij een extra woonbestemming op het perceel komt en o.a. gesloopt wordt op het perceel Kortersweg 13/13A waar de bestemming gewijzigd wordt van agrarisch naar wonen.
 4. Slennebroekerweg 15, het realiseren van twee gebouwen voor verblijfsrecreatie.
 5. Ankummer Es 21, het wijzigen van de agrarische bestemming naar wonen en het toepassen van Sloop voor Kansen waarbij een extra woning wordt toegestaan, waarbij ook op het perceel Ganzepanweg 1 gesloopt wordt en Ganzepanweg 1, het wijzigen van de agrarische bestemming naar wonen en het toepassen van VAB voor het realiseren van een woning in een karakteristieke schuur.
 6. Poppenallee 21, toepassing Sloop voor Kansen waarbij een extra woning wordt toegestaan.
 7. Dwarsweg 9, toepassen Sloop voor Kansen waarbij een extra woning wordt toegestaan.
 8. Haarweg 27, toepassen Sloop voor Kansen waarbij een extra woning wordt toegestaan.
 9. Dalmholterweg 7, het wijzigen van de agrarische bestemming naar wonen en toe staan dat een schuur als pensionstal wordt gebruikt.
 10. Kringsloot-Oost 2, het realiseren van een biologische bloemkwekerij.
 11. Markeweg 5, toepassen van Sloop voor Kansen en een extra woning toe te staan waarbij ook op het perceel Vlierhoekweg 4 gesloopt wordt en op het perceel Vlierhoekweg 4 VAB toegepast wordt voor stalling en verhuur van landbouwmachines.
 12. Brandweg 3/3A, het wijzigen van de agrarische bestemming naar wonen en het toepassen van VAB voor opslag van materialen voor koebaden en caravanstalling.
 13. Oosterhulst 31, het wijzigen van de agrarische bestemming naar wonen.
 14. Hagenweg 34, het verschuiven van het bestemmingsvlak wonen.
 15. Westeinde 19A, het wijzigen van de agrarische bestemming naar wonen.
 16. G.W. van Marleweg 15, het wijzigen van de agrarische bestemming naar wonen.
 17. Vilstersedijk 13, legaliseren recreatief vakantiehuisje, realiseren 3 safaritenten in de wijngaard en realiseren recreatief appartement voor mindervaliden in bestaande schuur.
 18. Hoevenweg 23/23A, toepassen van VAB voor het splitsen van een karakteristieke boerderij

Overige aanpassingen

Het verzamelplan wordt ook gebruikt om twee onherroepelijke projecten die zijn vergund met een projectafwijkingsbesluit (artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3  Wabo) in het bestemmingsplan op te nemen. Verder worden een aantal ambtshalve wijzigingen verwerkt.

2. Verleende beschikkingen hogere grenswaarde Meeleweg 110 en Ganzepanweg 1

Beschikkingen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder voor de nieuw te bouwen woningen aan respectievelijk de Meeleweg 110 in Nieuwleusen  (railverkeerslawaai) en op het perceel Ganzepanweg 1 in Dalfsen (wegverkeerslawaai). Onderaan deze pagina kunt u de beschikkingen downloaden.

Ter Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, de verleende beschikkingen hogere grenswaarden liggen met bijbehorende stukken van 10 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Dalfsen. Ook kunt u de stukken inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl  met identificatienummer NL.IMRO.0148.5eVerzamelplanBG-vs01. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl

Reageren?

Beroep instellen tegen het bestemmingsplan en/of de beschikkingen kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is gedurende bovengenoemde termijn mogelijk voor:

 • belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit en die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;
 • belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen;
 • belanghebbenden die het niet eens zijn met de aangebrachte wijzigingen.

In werking treden plan (geldigheid)

Het bestemmingsplan en de beschikking hogere grenswaarden treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan wordt de werking van plan uitgesteld totdat op dat verzoek is beslist.

Kosten

Voor zowel de behandeling van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.

Pagina opties