6e herziening bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Koesteeg

Ontwerp van de 6e herziening “Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Koesteeg” en ontwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder

  1. Ontwerpbestemmingsplan 6e herziening “Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Koesteeg

Door deze bestemmingsplanherziening wordt het mogelijk gemaakt om maximaal 8 woningen (4 x twee onder één kap) te bouwen op de locatie aan de Koesteeg (tussen Koesteeg 13/Vilsterkamp 36 en Winkelkamp 14). De beoogde invulling is niet mogelijk binnen de huidige planologische regeling, zoals vastgelegd in het “Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016”. Daarom is het nodig om een bestemmingsplanherziening in procedure te brengen.

    2. Ontwerpbeschikking hogere grenswaarde locatie Koesteeg

Ontwerpbeschikking voor het vaststellen van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder voor de maximaal 8 woningen (4 x twee onder één kap) op de locatie aan de Koesteeg (tussen Koesteeg 13/Vilsterkamp 36 en Winkelkamp 14). De te realiseren woningen komen in de geluidzone van de Koesteeg te liggen. Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting van wegverkeer op de gevels van de toekomstige woningen. Hieruit blijkt dat de woningen een geluidbelasting ondervinden die (ondanks het aanleggen van een aardenwal aan de oostzijde van het plangebied) boven de voorkeursgrenswaarde wegverkeerslawaai van de Wet geluidhinder ligt. Daarom is er een hogere grenswaarde nodig als bedoeld in de Wet geluidhinder.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking hogere grenswaarde liggen van 30 januari 2019 tot en met 12 maart 2019 voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0148.DKernen2016hz6-ON01. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl. De ontwerpbeschikking hogere grenswaarde kunt u ook inzien via de website www.dalfsen.nl.

Indienen zienswijze

Iedereen kan van 30 januari 2019 tot en met 12 maart 2019 via een brief of mondeling een zienswijze geven over het ontwerpbestemmingsplan. Een brief kunt u sturen naar de gemeenteraad van Dalfsen, Postbus 35, 7722 AA Dalfsen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw B. Eekhof, tel. 14 0529. In de zienswijze moet u aangeven over welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan uw reactie gaat.  

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Belanghebbenden kunnen over de ontwerpbeschikking vaststelling hogere grenswaarde gedurende genoemde termijn naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw B. Eekhof, tel. 14 0529. In de zienswijze moet u aangeven over welke onderdelen van de ontwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder uw zienswijze gaat.

Dalfsen, 29 januari 2019

Burgemeester en wethouders gemeente Dalfsen

Pagina opties