6e herziening bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Koesteeg

Bestemmingsplan 6e herziening “Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Koesteeg” en beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder

  1. Bestemmingsplan 6e herziening “Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Koesteeg

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om maximaal 8 woningen (4 x twee onder één kap) te bouwen op de locatie aan de Koesteeg (tussen Koesteeg 13/Vilsterkamp 36 en Winkelkamp 14). Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag, zijn twee zienswijzen ingediend. De ene zienswijze is ingetrokken. De overgebleven zienswijze heeft geen aanleiding gegeven om bij vaststelling van het plan wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen.

    2. Beschikking hogere grenswaarde locatie Koesteeg

Verder hebben burgemeester en wethouders besloten een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen voor de maximaal 8 woningen (4 x twee onder één kap) op de locatie aan de Koesteeg (tussen Koesteeg 13/Vilsterkamp 36 en Winkelkamp 14). De te realiseren woningen komen in de geluidzone van de Koesteeg te liggen. Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting van wegverkeer op de gevels van de toekomstige woningen. Hieruit blijkt dat de woningen een geluidbelasting ondervinden die (ondanks het aanleggen van een aardenwal aan de oostzijde van het plangebied) boven de voorkeursgrenswaarde wegverkeerslawaai van de Wet geluidhinder ligt. Daarom is er een hogere grenswaarde nodig als bedoeld in de Wet geluidhinder.

Ter Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende beschikking hogere grenswaarden liggen met bijbehorende stukken van 10 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Dalfsen.

U kunt het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0148.DKernen2016hz6-vs01 ook inzien via www.dalfsen.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.

Reageren?

Beroep tegen het besluit instellen kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is gedurende bovengenoemde termijn mogelijk voor:

  • belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit en die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;
  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen;

In werking treden plan (geldigheid)

Het bestemmingsplan en de beschikking hogere grenswaarden treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan wordt de werking van plan uitgesteld totdat op dat verzoek is beslist.

Kosten

Voor zowel de behandeling van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.

Pagina opties