Algemene subsidieverordening

Icon

Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen

De ASV (algemene subsidieverordening) gemeente Dalfsen bepaalt dat het college van B&W subsidie kan verstrekken voor activiteiten op het gebied van:

 • Inburgering en integratie;
 • Integrale veiligheid;
 • Jeugd;
 • Peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie;
 • Kunst en cultuur;
 • Leefbaarheid en participatie;
 • Lokaal gezondheidsbeleid;
 • Maatschappelijke opvang en begeleiding;
 • Mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg;
 • Ouderen;
 • Recreatie en toerisme;
 • Samenlevingsopbouw;
 • Schuldhulpverlening;
 • Sport;
 • Verkeersveiligheid;
 • Vrijwillige inzet.
Binnen deze onderwerpen zijn er drie subsidievormen, te weten: 
Subsidievorm Omschrijving Meer informatie
Activiteitensubsidie Activiteitensubsidie is een jaarlijkse subsidie voor activiteiten van een instelling, die voor maximaal vier jaar kan worden vastgesteld.
Budgetsubsidie Budgetsubsidie is subsidie voor activiteiten, waarbij de gemeente het recht op subsidie afhankelijk stelt van inhoudelijke eisen waaraan de activiteiten moeten voldoen. De coördinatie, productontwikkeling en uitvoering van deze activiteiten is in handen van een instelling.
Projectsubsidie Projectsubsidie is een subsidie voor een samenhangend geheel van activiteiten, die gedurende een bepaalde tijd worden uitgevoerd om een nader omschreven doel te bereiken. Hierbij wordt met name gedacht aan beleidsintensiverende of vernieuwende activiteiten. Bij een projectsubsidie gaat het om een bepaalde activiteit of project waarvoor eenmalig subsidie wordt gegeven.

Let op: kijkt u voordat u een aanvraag doet eerst of uw aanvraag niet past binnen een van de bestaande subsidieregelingen op deze website.

Pagina opties