Bezwaar maken

 • Samenvatting

  Logo DigiD eHerkenning logo

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Dan kunt u hiertegen in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Bijvoorbeeld:

  • Omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen;
  • Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent;
  • U heeft een lening aangevraagd en deze is (gedeeltelijk) afgewezen.
  • In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • De gemeente moet dan opnieuw beslissen;
  • Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter.

  Online formulier -Bezwaar maken- 

  Bezwaar maken tegen gecombineerde belastingaanslag GBLT

  In de gemeente Dalfsen ontvangt u een gecombineerde belastingaanslag voor gemeente- en waterschapsbelastingen van GBLT. Hieronder ziet u een lijst met verschillende soorten gemeentebelastingen:

  • Wet waardering onroerende zaken (WOZ);
  • Precariobelasting Dalfsen;
  • Toeristenbelasting Dalfsen;
  • Rioolheffing Dalfsen;
  • Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Dalfsen;
  • Hondenbelasting Dalfsen;
  • Afvalstoffenheffing Dalfsen (DIFTAR).

  Als u het niet eens bent met een belastingaanslag of een beschikking van GBLT, dan kunt u bezwaar maken binnen zes weken na de dagtekening van het betreffende aanslagbiljet via Mijn Loket GBLT (DigiD)

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Hoe werkt het?

  Het is goed advies te vragen voordat u uw bezwaar maakt, bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat hierin naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • Uw bezwaar moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. De termijn van zes weken begint op de dag nadat de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt. Deze datum staat in de brief of in de publicatie.
  • Ontvangt de gemeente uw bezwaar te laat? Dan behandelt zij uw bezwaar niet, tenzij er een goede reden is voor termijnoverschrijding.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

  U kunt voor iemand anders een bezwaarschrift indienen. U heeft dan wel een machtiging van deze persoon nodig.

  Bij het bekendmaken van een besluit staat vermeld of bezwaar kan worden gemaakt en bij wie. De gemeente maakt een besluit bekend in een brief aan betrokkene, en/of door een publicatie in de KernPUNTEN en/of op de website van de gemeente

  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.
 • Icon

  icon-melding-doen

 • Wat moet ik doen?

  In het bezwaarschrift moet het volgende vermeld staan:

  • Naam en adres;
  • De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
  • Een kopie van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht;
  • De reden van bezwaar.
  • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
  • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
   • uw naam en adres
   • de datum van uw bezwaar
   • om welk besluit het gaat
   • waarom u het niet eens bent met het besluit
   • uw handtekening
 • Formulieren

 • Hoe lang duurt het?

  De beslissing op een bezwaar moet wettelijk binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, worden genomen. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met zes weken. Als dit het geval is, dan wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

  Beroep indienen

  Is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u een beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit mogelijk is of niet. Zie Beroepschrift indienen voor meer informatie. 

  • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
  • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan dan bericht.

  Beroep indienen

  Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. 
  U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Pagina opties

Door een storing kunnen op dit moment geen pasfoto's worden gemaakt in het gemeentehuis Dalfsen.

Sluit venster