Innovatiebudget kunst en cultuur (projectsubsidie)

 • Samenvatting

  Met de subsidieregeling “Innovatiebudget kunst en cultuur” willen we organisaties, evenementen en scholen uit de gemeente Dalfsen stimuleren om zich te (blijven) vernieuwen en ontwikkelen. We willen de ontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn ingezet continueren door in te zetten op vernieuwing of doorontwikkeling en daarnaast ruimte creëren voor experiment en initiatief van nog niet bestaande activiteiten.

  Na afloop van de beleidsperiode willen we constateren dat de verenigingen, scholen en evenementen in de gemeente Dalfsen gegroeid zijn, eigen keuzes hebben gemaakt en waar kan samenwerking ontstaan is. Een stevige, veerkrachtige culturele infrastructuur.  Doel is om de gemeente Dalfsen nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers.

  Aanvragen voor het jaar waarin de subsidieactiviteit plaatsvindt moeten in het jaar voorafgaand daaraan voor 1 november ingediend worden. Aanvragen die na 1 november ingediend worden neemt de gemeente alleen in behandeling is al het subsidiebudget van €40.000,- nog niet op is.

  Online aanvraagformulier -Innovatiebudget kunst en cultuur-

  Voordat u begint met het online aanvraagformulier is het handig om het projectplan en de begroting als bestand klaar te zetten. Deze kunt u tegelijk met het formulier als bijlage meesturen. 

 • Wat heb ik nodig?

  • Een ingevuld aanvraagformulier innovatie kunst en cultuur;
  • Het projectplan van uw activiteit;
  • Een begroting van uw activiteit.

  Vul het aanvraagformulier in en stuur het projectplan en begroting als bijlage mee met het online aanvraagformulier

  U kunt de documenten ook per post versturen aan:

  • College van burgemeester en wethouders
  • Eenheid Maatschappelijke Ondersteuning
  • Postbus 35
  • 7720 AA Dalfsen
 • Beleidsregels

  Beleidsregel “Innovatiebudget kunst en cultuur”

  Doelstelling
  Met de subsidieregeling “Innovatiebudget kunst en cultuur” willen we organisaties, evenementen en scholen uit de gemeente Dalfsen stimuleren om zich te (blijven) vernieuwen en ontwikkelen. We willen de ontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn ingezet continueren door in te zetten op vernieuwing of doorontwikkeling en daarnaast ruimte creëren voor experiment en initiatief van nog niet bestaande activiteiten. Na afloop van de beleidsperiode willen we constateren dat de verenigingen, scholen en evenementen in de gemeente Dalfsen gegroeid zijn, eigen keuzes hebben gemaakt en waar kan samenwerking ontstaan is. Een stevige, veerkrachtige culturele infrastructuur.  Doel is om de gemeente Dalfsen nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers.

  Subsidiebasis
  Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013 of de dan geldende verordening.

  Subsidienormen
  Subsidie voor deze regeling kan aangevraagd worden t/m 2020. Subsidie kan voor een periode van maximaal vier boekjaren worden toegekend. Het totale subsidiebudget bestaat uit een bedrag van maximaal €40.000,- per jaar, per subsidieaanvraag is er maximaal €7.500,- beschikbaar.

  Inwerkingtreding
  De herziende beleidsregels treden in werking per 1 mei 2018.

  Subsidievorm
  Projectsubsidie

  Aanvraag
  De aanvraag wordt gedaan door het aanleveren van:
  1. Het aanvraagformulier innovatiebudget kunst- en cultuur
  2. Een projectplan
  3. Een begroting

  Subsidiecriteria
  Randvoorwaarden:
  1. De aanvraag wordt gedaan door een rechtspersoon;
  2. De aanvraag bedraagt maximaal €7.500,-;
  3. Het voorgestelde activiteit wordt zonder winstoogmerk georganiseerd;
  4. De activiteiten worden georganiseerd in de gemeente Dalfsen;
  5. De werving voor de eventuele activiteiten gebeurt openbaar;
  6. De voorgestelde activiteiten zijn niet gericht op partijpolitiek, godsdienst of levensbeschouwing;
  7. Er is in het verleden niet eerder subsidie aangevraagd voor eenzelfde soort activiteit als de activiteit in het kader van deze subsidieaanvraag;
  8. De activiteit draagt bij aan experiment, vernieuwing of ontwikkeling (Let op: dit betekent dat in het aanvraagformulier toegelicht wordt waaruit het experiment bestaat, wat het vernieuwende karakter is van de activiteit of welke doorontwikkeling beoogd wordt met de activiteit);
  9. Bij een aanvraag hoger dan €4.000,- financiert u zelf 50% van het bedrag boven de €4.000,- (Let op: in de begroting toont u aan welke activiteiten u financiert met het gemeentelijk budget en welke activiteiten u financiert met eigen budget).

  Inhoudelijke voorwaarden
  De subsidie is beschikbaar voor activiteiten die voldoen aan minimaal één van de volgende voorwaarden. In het aanvraagformulier wordt toegelicht op welke manier invulling gegeven wordt aan deze voorwaarden:
  a. Activiteiten die bijdragen aan langdurige samenwerking tussen culturele partijen in de gemeente Dalfsen of zoeken naar synergie met al bestaande activiteiten;
  b. Activiteiten die specifiek aandacht hebben voor de groep kinderen/jongeren en/of ouderen (65+);
  c. Activiteiten die bij de organisatie van de activiteit specifiek invulling geven aan spreiding over de kernen;
  d. Activiteiten die een bestendig karakter hebben doordat ze duurzaam verankerd worden binnen het culturele veld.

  Werkwijze
  U kunt jaarlijks voor 1 november een aanvraag indienen in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin u de activiteiten wilt organiseren.

  Voorbeeld:
  In juni 2020 wilt u een zomeractiviteit organiseren die qua inhoud goed past binnen de uitgangspunten van de subsidieregeling innovatiebudget kunst- en cultuur. De subsidieaanvraag moet dan uiterlijk voor 1 november 2019 ingediend worden.

  Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Volledige aanvragen bestaan uit een aanvraagformulier innovatiebudget kunst- en cultuur, een projectplan en een begroting. Aanvragen die voor 1 november niet volledig zijn worden niet in behandeling genomen. Volledige aanvragen die na 1 november ingediend zijn worden alleen in behandelingen genomen als het subsidieplafond van €40.000,- nog niet bereikt is. Deze aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst.

  Voorbeeld:
  Op 6 november 2019 zijn er in totaal 11 subsidieaanvragen binnengekomen. 2 aanvragen zijn ingediend na 1 november 2019 (de ene op 2 november en de andere op 4 november. 9 aanvragen zijn ingediend voor 1 november 2019.

  De 9 aanvragen ingediend voor 1 november 2019 worden allemaal in behandeling genomen, de 2 ingediend na 1 november worden niet in behandeling genomen. Na beoordeling blijkt dat er in totaal 7 van de 9 aanvragen voldoen aan de subsidiecriteria, 2 aanvragen worden afgewezen. Het totaalbedrag van de 7 positief beoordeelde aanvragen is €32.500,-, er is dus nog €7.500,- beschikbaar. Op basis hiervan wordt allereerst de aanvraag van 2 november 2019 in behandeling genomen en pas daarna de aanvraag van 4 november 2019.

  Beoordeling
  De volledige aanvragen worden beoordeeld op basis van de bovengeschetste subsidiecriteria en de toelichting en onderbouwing daarvan in het aanvraagformulier innovatiebudget kunst- en cultuur. De beoordeling van de volledige aanvragen wordt gedaan door de beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij het kunst- en cultuurbeleid. Het college van Burgemeester en Wethouders besluit op basis van de adviezen welke aanvragen worden gehonoreerd.

  Afwijzingsgronden
  Subsidieaanvragen kunnen worden afgewezen als zij niet voldoen aan de vastgestelde inhoudelijke en/of rand voorwaardelijke criteria of niet voldoen aan de algemene subsidie verordening van de gemeente Dalfsen. Daarnaast kunnen subsidieaanvragen ook worden afgewezen bij het behalen van het subsidieplafond van €40.000,- waarbij er gewogen wordt zoals beschreven onder het kopje “criteria bij het bereiken van het subsidie plafond”.

  Criteria bij het bereiken van het subsidieplafond
  Wanneer het subsidieplafond is bereikt doordat er op 1 november voorafgaand aan het boekjaar meer aanvragen zijn ingediend (die voldoen aan de subsidiecriteria) dan dat er aan budget beschikbaar is, dan wordt er op basis van de inhoudelijke projectplannen een rangorde opgesteld waarin wordt gekeken naar de hoeveelheid inhoudelijke voorwaarden (langdurige samenwerking; aandacht kinderen of ouderen; spreiding over kernen; bestendigheid).
  - 1 voorwaarde=  2.5 punt
  - 2 voorwaarden=  5 punten
  - 3 voorwaarden=  7.5 punt
  - 4 voorwaarden=  10 punten

  Indien aanvragen op basis van deze rangorde een gelijk aantal punten scoren, oordeelt het college van burgemeester en wethouders over de toekenning van de subsidies en de hoogte van de toekenningen.

 • Formulieren

 • Documenten

 • Goed om te weten

  Inhoudelijke voorwaarden
  De subsidie is beschikbaar voor projecten en/of activiteiten die voldoen aan minimaal één van de volgende voorwaarden:

  • Activiteiten die bijdragen aan langdurige samenwerking tussen culturele partijen in de gemeente Dalfsen of zoeken naar synergie met al bestaande activiteiten;
  • Activiteiten die specifiek aandacht hebben voor de groep kinderen/jongeren en/of ouderen (65+);
  • Activiteiten die bij de organisatie van de activiteit specifiek invulling geven aan spreiding over de kernen;
  • Activiteiten die een bestendig karakter hebben doordat ze duurzaam verankerd worden binnen het culturele veld.

  Randvoorwaarden:

  • De aanvraag wordt gedaan door een rechtspersoon:
  • De aanvraag bedraagt maximaal €7.500,-:
  • De voorgestelde activiteit wordt zonder winstoogmerk georganiseerd:
  • De activiteit wordt georganiseerd in de gemeente Dalfsen:
  • De eventuele werving voor de activiteit gebeurt openbaar:
  • De voorgestelde activiteit is niet gericht op partijpolitiek, godsdienst of levensbeschouwing:
  • U heeft in het verleden niet eerder subsidie aangevraagd voor eenzelfde soort activiteit als de activiteit in het kader van deze aanvraag:
  • De activiteit draagt bij aan experiment, vernieuwing of ontwikkeling:
  • Bij een aanvraag > €4.000,- financiert u zelf 50% van het bedrag boven de €4.000,-;

  In de begroting toont u aan welke activiteiten u financiert met het gemeentelijk budget en welke activiteiten u financiert met eigen budget.      

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
T/m 28 april zijn de Servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld gesloten. Het gemeentehuis is alleen op afspraak van 8.30 tot 12.30 uur geopend. Stel vragen zoveel mogelijk telefonisch via T. 14 0529. Via dit nummer maakt u ook een afspraak.

Het gemeentehuis is elke werkdag van 08.30 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar.

Kijk voor meer info op www.dalfsen.nl/corona

Sluit venster