Omgevingsvergunning

 • Samenvatting

  Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen. Er bestaat ook de mogelijkheid om vooraf uw aanvraag in concept in te dienen. Uw conceptaanvraag (vooroverleg) wordt beoordeeld op bestemmingsplan en welstand.

  In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een bijgebouw op het achtererf.

  (Concept) aanvraag omgevingsvergunning

 • Hoe werkt het?

  Hoe werkt een conceptaanvraag?
  Met een conceptaanvraag omgevingsvergunning kunt u onduidelijkheden over het bestemmingsplan of welstand vooraf laten toetsen. De eenheid Publieksdienstverlening beoordeelt dan op deze onderdelen of uw plan haalbaar is.

  Bij een positieve uitkomst van de conceptaanvraag kunt u daarna de omgevingsvergunning aanvragen.

  U kunt alleen een conceptaanvraag doen voor:

  • het (ver)bouwen van een bouwwerk (alleen toetsing welstand en bestemmingsplan);
  • afwijken bestemmingplan;
  • het veranderen van een monument.

  U hebt misschien een omgevingsvergunning nodig voor het volgende:

  • Het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis).
  • Het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • Het brandveilig gebruik van een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk.
  • Het veranderen van een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument, of het verbouwen of slopen van een monument.
  • Het uitvoeren van werken en werkzaamheden, zoals de aanleg van een weg, het ophogen, afgraven of vlak maken van grond, het graven of dempen van watergangen of het planten of verwijderen van bomen.
  • Het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg.
  • Het plaatsen van een alarminstallatie.
  • Het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord).
  • Het kappen van bomen.
  • Het gebruik van een gebouw of terrein, niet volgens het bestemmingsplan.
  • Het vervuilen van het milieu.
  • Het oprichten of veranderen van een inrichting.
  • Het slopen van een bouwwerk als er een vergunningplicht in het bestemmingsplan is opgenomen.

  Soms hebt u een andere vergunning nodig. Bijvoorbeeld een watervergunning of evenementenvergunning.

 • Wat heb ik nodig?

  Voor een conceptaanvraag (vooroverleg) hoeft u minder gegevens aan te leveren dan bij een aanvraag omgevingsvergunning. Voor een conceptaanvraag hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • een (kadastrale) situatietekening;
  • tekeningen of schetsen (gevelaanzicht(en) en plattegrond(en)) van de bestaande en nieuwe situatie voorzien van maatvoering en schaalaanduiding;
  • een overzicht van de toegepaste materialen en kleuren.

  Voor de indieningsvereisten van een aanvraag omgevingsvergunning verwijzen wij u naar de checklisten bij 'Documenten' of naar het Omgevingsloket Online.

  Wanneer u een omgevingsvergunning op uw naam wilt overschrijven moet u dit bij ons melden via het meldingsformulier overdragen omgevingsvergunning.
 • Wat kost het?

  De tarieven voor een (concept) aanvraag omgevingsvergunning vindt u in de legesverordening.

 • Wat moet ik doen?

  Hoe dien ik een (concept) aanvraag omgevingsvergunning in?

  De (concept) aanvraag omgevingsvergunning kunt u alleen online doen. Dit gaat via het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl). U logt daar in met DigiD of voor zakelijke gebruikers met eHerkenning.

  Dit zijn de stappen in het Omgevingsloket online:

  • Kies 'Ik ben particulier en wil' of 'Ik vertegenwoordig een bedrijf en wil';
  • Kies 'Aanvraag/melding'. Doorloop de stappen op het scherm;
  • Klik bij een conceptaanvraag (vooroverleg) op 'aanvraag/melding openstellen' (dus niet op ‘indienen’ klikken want dan dient u een definitieve aanvraag omgevingsvergunning in!);
  • Uw (concept) aanvraag omgevingsvergunning wordt door de eenheid Publieksdienstverlening in behandeling genomen.
 • Documenten

 • Goed om te weten

  Vergunningvrij bouwen

  Meestal hebt u geen vergunning nodig voor bijgebouwen op het achtererf. Het bijgebouw mag dan niet hoger zijn dan 5 meter.

  Als u een dakkapel of dakraam wilt plaatsen, gelden voor de voorkant van het huis strengere regels dan voor de achterkant. De volgende bouwwerken kunnen vergunningvrij zijn, als ze op het achtererf staan:

  • antenne-installaties
  • bouwketen, bouwborden, steigers, heistellingen, hijskranen, damwanden, of andere hulpconstructies
  • bouwwerken voor infrastructurele of openbare voorzieningen
  • collectoren voor warmteopwekking
  • dakkapel
  • dakraam
  • kozijnen, kozijn-invullingen, gevelpanelen
  • magazijnstellingen
  • overbruggingsconstructies
  • overige bouwwerken niet hoger dan 1 meter en een oppervlakte van niet meer dan 2 meter
  • panelen voor elektriciteitsopwekking
  • schuttingen
  • sport- of speeltoestellen voor particulier gebruik
  • tuinmeubilair
  • vlaggenmasten
  • zonweringen, rolhekken, luiken of rolluiken

  Weigeren van de vergunning

  In de volgende gevallen krijgt u geen omgevingsvergunning:

  • Uw aanvraag voldoet niet aan het Bouwbesluit.
  • Uw aanvraag voldoet niet aan de bouwverordening.
  • Uw aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of ministeriële besluiten (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
  • Uw aanvraag is in strijd met het belang van de monumentenzorg.
  • Volgens de gemeente bestaat ernstig gevaar dat uw aanvraag wordt gebruikt voor een strafbaar feit (de zogenaamde Bibob-regeling).
  • De aanvraag is in strijd met redelijke eisen van welstand (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
  • Het advies van de Commissie voor tunnelveiligheid geeft hiertoe aanleiding.
  • Uw aanvraag voldoet niet aan een gemeentelijke verordening.
 • Hoe lang duurt het?

  Conceptaanvraag
  Voor het beoordelen van uw conceptaanvraag gelden geen wettelijke termijnen. U krijgt doorgaans binnen enkele weken antwoord op uw conceptaanvraag. Voor vragen over de voortgang kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening van de gemeente Dalfsen via het online contactformulier of telefoonnummer 14 0529.

  Aanvraag omgevingsvergunning

  Afhankelijk van de aangevraagde activiteiten is de reguliere of de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing:

  • de reguliere procedure met een beslistermijn van maximaal 8 weken of;
  • de uitgebreide voorbereidingsprocedure met een beslistermijn van maximaal 6 maanden.

  De beslistermijn kan eventueel met een termijn van zes weken worden verlengd. Tijdens de behandeling van de aanvraag kunnen de procedure en de beslistermijn worden aangepast.

  Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Dalfsen, eenheid Publieksdienstverlening, telefoonnummer 14 0529.

Pagina opties