Snipper- en restgroen

 • Samenvatting

  De gemeente Dalfsen heeft veel gronden in eigendom: wegen, bermen, pleinen, en veel openbaar groen. Als groene gemeente koesteren wij onze groenstructuur in de dorpen, in de wijken en in de buurten. Toch is er een aantal groenstroken waar wij geen bijzondere bedoeling (meer) mee hebben. Deze strookjes worden restgroen genoemd. Een deel van dit restgroen bieden wij te koop aan.

  Voor elk dorp in de gemeente is een kaart gemaakt waarop staat aangegeven om welke percelen het gaat:

  Online aanvraagformulier -Snippergroen of restgroen-

  Snippergroen -Veel gestelde vragen-

 • Hoe werkt het?

  Restgroen kan uitgegeven worden onder de volgende voorwaarden. U kunt een aanvraag voor het aankopen van restgroen indienen via het online aanvraagformulier

  Verkoopovereenkomst:
  U ontvangt een voorlopige verkoopovereenkomst in tweevoud. Na ondertekening door beide partijen wordt de grond door onze landmeter ingemeten om de exacte oppervlakte te bepalen, waarna deze gegevens door het kadaster worden verwerkt. Vervolgens passeert de akte bij de notaris. U dient zelf een notaris te kiezen. Het hele verkoopproces duurt ongeveer drie maanden.

  Huurovereenkomst:
  U ontvangt een verhuurovereenkomst in tweevoud. Eén exemplaar dient u ondertekend retour te zenden. De huur wordt jaarlijks, aan het begin van het jaar, geïnd. De huurovereenkomsten worden afgesloten voor onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van zes maanden van toepassing is.

  Gebruiksovereenkomst:
  U ontvangt een gebruiksovereenkomst in tweevoud. Eén exemplaar dient u ondertekend retour te zenden.

 • Wat kost het?

  Verkoop
  De grondprijs voor snippergroen vindt u op deze pagina.

 • Icon

  icon-vragen

 • Formulieren

 • Documenten

 • Goed om te weten

  Wat houdt het project ‘Snippergroen’ in?
  Het college van de gemeente Dalfsen heeft op 24 februari 2016 het startsein gegeven voor het project ‘Snippergroen’. Binnen de gemeente zijn er meer dan 300 situaties bekend waarbij inwoners een strookje gemeentegrond bij hun tuin hebben aangetrokken zonder dat dit officieel is vastgelegd, het zogenaamde snippergroen. De gemeente benut de komende drie jaar om het gebruik van snippergroen vast te leggen en het zo op orde te brengen.

  Onbewust in gebruik
  Het gebruik door bewoners gebeurt vaak onbewust; de situatie was bijvoorbeeld al zo bij de aankoop van het huis of de grens is ongemerkt opgeschoven. De gemeente Dalfsen heeft alle locaties van snippergroen in kaart gebracht door middel van gedetailleerde luchtfoto’s en kadastrale gegevens. 
  De betrokken bewoner(s) ontvangen de komende jaren een brief van de gemeente waarmee ze geattendeerd worden op het oneigenlijk gebruik van de gemeentegrond. Vervolgens wordt onderzocht of de grond gekocht of gehuurd kan worden door de bewoner(s). In een enkel geval zal de gemeente de grond terugeisen, bijvoorbeeld als gevaarlijke situaties voor het verkeer kunnen ontstaan of als de gemeente de grond in de toekomst nog in gebruik gaat nemen bij herinrichting van de openbare ruimte.

  Waarom voert de gemeente dit project uit?
  De gemeente creëert duidelijkheid rondom het gebruik van gemeentelijke (groen)stroken, ofwel het snippergroen en houdt zo controle over haar grondbezit. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat alle bewoners gelijk behandeld worden. Zo zijn er in de afgelopen jaren al veel verzoeken van inwoners gekomen om een strookje grond voor tuinuitbreiding te kopen of te huren. Door het op orde brengen van het snippergroengebruik trekt de gemeente de regels gelijk voor alle inwoners.

  Voorwaarden uitgifte groenstroken
  Bij zowel huur als aankoop van een groenstrook geldt dat de grond moet grenzen aan uw eigen perceel. Woont u in een huurwoning en wilt u graag uw tuin uitbreiden met één van de aangeboden stukjes? Neem dan contact op met uw verhuurder.

  Toetsingscriteria

  Aan de hand van verschillende toetsingscriteria wordt door de gemeente vastgesteld of een perceel aangeduid kan worden als restgroen:
  • Maakt het groen onderdeel uit van de groene hoofd- en nevenstructuur of parels;
  • Heeft het groen een duidelijke doelfunctie (geldt voor buurtgroen);
  • Bestemmingsplan;
  • Aanwezigheid van kabels, leidingen en riolering;
  • Gemeentelijke plannen voor infrastructuur of nieuwbouw;
  • Verkeersveiligheid;
  • Publiekrechtelijke beperkingen;
  • Belangen derden;
  • Bodemkwaliteit;
  • Ondoelmatige indeling van eigendommen of beheer van openbare ruimte.
  Verkoop
  Wanneer grond geschikt is voor verkoop, is het niet mogelijk om de grond te huren of op andere wijze in gebruik te krijgen.
  Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt wanneer:
  • Er een bestaande schriftelijke huur- of gebruiksovereenkomst is;
  • Er kabels en leidingen en/of riolering in de grond aanwezig zijn;
  • Het groenperceel grenst aan grond van een woningstichting.
  Bij overdracht van de grond hanteert de gemeente onder meer de volgende verkoopvoorwaarden:
  • De groen- en/of reststrook mag alleen worden gebruikt voor tuinuitbreiding;
  • Op de aan te kopen grond mogen geen omgevingsvergunningsplichtige bouwwerken worden gebouwd. Hierop wordt een uitzondering gemaakt wanneer het bestemmingsplan bebouwing toestaat of wanneer er op privaatrechtelijke basis ontheffing wordt verleend van de verplichting dit gedeelte uitsluitend als tuin te gebruiken.

  Meer informatie?

Pagina opties

Vanwege aangescherpte coronamaatregelen zijn de servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld t/m 17 december gesloten. Heeft u een vraag dan kunt u gebruik maken van het online contactformulier, e-mailadres gemeente@dalfsen.nl of telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster