bestemmingsplan 't Febriek Zuid ontwerp

Ontwerpbestemmingsplan ’t Febriek Zuid 

Doel

Dit plan maakt de uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Febriek in Lemelerveld planologisch mogelijk.
De uitbreiding ligt ten zuiden van het huidige bedrijventerrein in Lemelerveld, tussen de Posthoornweg, de Constructieweg en de Transportweg
.

Naam en locatie

Voor het gebied ten zuiden van het huidige bedrijventerrein in Lemelerveld,  gelegen tussen de Posthoornweg, de Constructieweg en de Transportweg, wordt het bestemmingsplan ’t Febriek Zuid opgesteld. Met dit plan wordt een uitbreiding van het bedrijventerrein planologisch mogelijk gemaakt.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 10 april 2019 tot en met 21 mei 2019 voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0148.LFebriekZuid-on01. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.

Indienen zienswijze

Iedereen kan van 10 april 2019 tot en met 21 mei 2019 via een brief of mondeling een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Een brief kunt u sturen naar de gemeenteraad van Dalfsen, Postbus 35, 7722 AA Dalfsen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw B. Eekhof, tel. 14 0529. In de zienswijze moet u aangeven over welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan uw reactie gaat.  

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Dalfsen, 9 april 2019

Burgemeester en wethouders gemeente Dalfsen

Pagina opties