Intrekken voorkeursrecht gemeenten (13-09-2019)

Gemeente Dalfsen

Intrekken voorkeursrecht percelen gelegen aan en nabij de Oosterdalfsersteeg te Dalfsen
(op basis van artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 10 september 2019 (op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Wvg) hebben besloten om het gevestigde voorkeursrecht, gelegen op diverse percelen aan en nabij de Oosterdalfsersteeg te Dalfsen in te trekken.

Het betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Dalfsen, Sectie Q, nummers 244, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1502, 1503, 2038, 2039 en 2062.

Inwerkingtreding

Ter inzage legging
Het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 10 september 2019 ligt samen met het de bijbehorende stukken, bevattende de lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte, alsmede de naam van de eigenaar, en overige relevante gegevens, met ingang van 13 september 2019 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Dalfsen. Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.dalfsen.nl, onder Duurzaamheid, wonen en (ver)bouwen - Plannen en Projecten. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via de heer D. Roemers telefoonnummer 14 0529.
Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.
    
Gevolgen
Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant; te weten vanaf 14 september 2019. Het besluit van burgemeester en wethouders heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht niet meer van toepassing is waardoor de eigenaren en beperkt gerechtigden vrij zijn hun percelen te verkopen.

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening
Ingevolge de (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken ingaande op 14 september 2019 (is de dag na publicatie in de Staatscourant) bezwaar indienen tegen het besluit van burgemeester en wethouders. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaarschrift (de motivering). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 8000 GB  Zwolle. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Dalfsen, 10 september 2019.
Burgemeester en wethouders van Dalfsen

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
Heeft u een afspraak bij de gemeente of in een van de servicepunten en heeft u klachten als hoesten, niezen, verkoudheid en/of koorts? Dan vragen we u om een nieuwe afspraak te maken voor de veiligheid van uzelf en bezoekers en medewerkers van de gemeente.

Maak een afspraak door te bellen met de gemeente Dalfsen via telefoonnummer 14 0529.

Kijk voor meer info op www.dalfsen.nl/corona

Sluit venster