Intrekken Wvg aan/nabij Oosterdalfsersteeg

Icon

Intrekken voorkeursrecht perceel gelegen aan en nabij de Oosterdalfsersteeg te Dalfsen

(op basis van artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 26 mei 2020 (op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Wvg) hebben besloten om het gevestigde voorkeursrecht, in te trekken.

Het betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Dalfsen, Sectie Q, nummer 2061.

Inwerkingtreding

Ter inzage legging

Het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2020 ligt samen met de bijbehorende stukken, bevattende de lijst met daarop de kadastrale aanduiding van het perceel, de grootte, alsmede de naam van de eigenaar, en overige relevante gegevens, met ingang van 3 juni 2020 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Dalfsen. Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.dalfsen.nl, onder Bekendmakingen > Projecten/Wvg. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via de heer D. Roemers (0529-488 240).

Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.                                                                         

Gevolgen

Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant; te weten vanaf 3 juni 2020. Het besluit van burgemeester en wethouders heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht niet meer van toepassing is waardoor de eigenaren en/of beperkt gerechtigden vrij zijn hun perceel te verkopen.

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening

Ingevolge de (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken ingaande op 3 juni 2020 (is de dag na publicatie in de Staatscourant) bezwaar indienen tegen het besluit van burgemeester en wethouders. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaarschrift (de motivering). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 8000 GB  Zwolle. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Dalfsen, 26 mei 2020.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen

Te downloaden:

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 27 april 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht!

Sluit venster