Nieuws

Icon

 • Geen paasvuren in verband met aanhoudende droogte

  Door de aanhoudende droogte in de natuur is er op dit moment een verhoogde kans op snelle uitbreiding van een natuurbrand. Vanwege de droogte en de verwachte hogere temperaturen heeft de Veiligheidsregio IJsselland besloten om over te gaan naar fase 2 ‘extra alert’. De gemeente Dalfsen is vanwege de veiligheidsrisico’s genoodzaakt om alle ontheffingen voor paasvuren, die op 21 of 22 april 2019 gepland staan, in te trekken.

  Meer info
 • Denkt u mee over het verbeteren van de hoofdfietsroutes?

  De gemeente Dalfsen heeft de ambitie om het fietsen in de gemeente verder te stimuleren en nog aantrekkelijker te maken. Een van de acties die hieraan bijdraagt is het verbeteren van de hoofdfietsroutes. Daarom organiseren we drie Praatcafés, waarbij u mee kan denken met ons.

   

  Meer info
 • Tijdelijk eenrichtingsverkeer Raadhuisstraat Dalfsen vanaf 15 april

  De verkeerswijziging van de Raadhuisstraat in Dalfsen gaat in per 15 april. In eerste instantie was aangegeven dat deze vanaf 8 april zou gelden, maar door een aanpassing in de planning schuift het op.

  Meer info
 • Gewijzigde afvalinzameling in verband met tweede paasdag

  Op tweede paasdag (maandag 22 april) worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Dalfsen. De containers worden op een andere dag geleegd.

  Meer info
 • Zorgen om iemand met verward gedrag?

  Maak je je zorgen om iemand in je omgeving die verward is? Wil je deze persoon graag helpen, maar je weet niet hoe? Neem contact op met  team Vangnet, Informatie en Advies (VIA) van de GGD. Zij zijn 24/7 bereikbaar via telefoonnummer 038 428 15 50 en via het digitaal meldformulier op de website van de GGD. Zij zijn bereikbaar voor het beantwoorden van vragen, het delen van zorgen, meedenken en adviseren bij ingewikkelde situaties rondom verwarde personen.

  Meer info
 • Heeft u een goed idee voor een schone buurt?

  Houdt u ook van een schone leefomgeving en vindt u het ook vervelend zwerfafval langs de kanten van de weg te vinden? Samen met u wil gemeente Dalfsen aan de slag om de gemeente nog schoner te maken en vooral zo te houden. Daarom kunt u uw idee of plan tegen zwerfafval indienen bij de gemeente. Voor uw plan kunt u ondersteuning of subsidie van de gemeente krijgen voor de organisatie of communicatie van uw ideeën. Ook levert de gemeente vuilniszakken, grijpers en regelt ze de afvoer van het zwerfafval.

  Meer info
 • Start inschrijving woningbouwkavels

  Op 3 april 2019 start de inschrijving voor de uitgifte van woningbouwkavels in de gemeente Dalfsen.

  Meer info
 • Dalfser college wil meewerken aan berging vliegtuigwrak buurtschap Millingen

  Gemeente Dalfsen heeft een brief ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om mee te werken aan de berging van een vliegtuigwrak in buurtschap Millingen. Het college van burgemeester en wethouders wil graag meewerken aan de berging van het vliegtuigwrak. Daarom stelt ze de gemeenteraad voor een bedrag van € 400.000,- beschikbaar te stellen voor de berging. De gemeenteraad neemt hier in de raadsvergadering van 15 april een besluit over.

  Meer info
 • Asbestdakenkaart geeft indicatie of dak asbest bevat

  De provincie Overijssel heeft alle daken in de provincie gescand op de mogelijke aanwezigheid van asbest. Inwoners en bedrijven in de gemeente Dalfsen kunnen via de website https://dalfsen.asbestdakenkaart.nl bekijken of het dak van hun woning of schuur mogelijk asbest bevat. De website geeft een uitgebreide uitleg over hoe de kaart werkt en wat te doen als men een asbestdak heeft.

  Meer info
 • Leer- en werkbedrijf De Enk exposeert in de foyer van het gemeentehuis van 5 april t/m 21 mei 2019!

  Een goede match.
  10 oktober 2018 is er iets moois opgebloeid tussen de gemeente Dalfsen en Leer- en werkbedrijf De Enk uit Lemelerveld op de beursvloer in De Spil te Nieuwleusen.

  Meer info
 • Plannen in het buitengebied? Meld u vóór 6 mei aan voor het verzamelplan!

  Ook dit jaar start de gemeente Dalfsen met een verzamelplan buitengebied. Het verzamelplan is een bestemmingsplan waarin de gemeente verschillende plannen in het buitengebied bundelt tot één nieuw bestemmingsplan. Heeft u een (bouw-)plan dat niet in het bestaande bestemmingsplan past, maar wel binnen het beleid? Dan kunt u meedoen aan het jaarlijkse ‘Verzamelplan Buitengebied’.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen start verkenning Woonpas

  De gemeente Dalfsen voert de komende twee maanden een verkenning uit naar de impact en risico’s van een pilot woning gebonden financiering van De Woonpas. De Woonpas B.V. heeft de gemeente Dalfsen verzocht hun concept in de praktijk te testen. Op basis van de verkenning maken het college en de gemeenteraad een afweging of daadwerkelijke deelname aan de proef gewenst en haalbaar is.

  Meer info
 • Cultuurcoach organiseert: Event Masterclass op dinsdagavond 14 mei

  Op dinsdagavond 14 mei vindt de eerste Event Masterclass plaats in de Trefkoele+. Georganiseerd door de Cultuurcoach namens de gemeente Dalfsen in samenwerking met het Vrijwilligerspunt Dalfsen. Dit is een avond waarop 3 professionals uit de culturele sector en evenementenbranche je op een laagdrempelige manier meenemen in hun werkveld en je vertellen hoe je goed jouw evenement kunt organiseren.
   

  Meer info
 • "Hopelijk eind april van het gas af"

  Hoe maak je een woning uit de jaren 90 gasloos en energie-neutraal? Dat is een behoorlijke puzzel die de nodige tijd kost. Robert van der Wal begon hier in 2015 over na te denken en werkte met tussenpozen bijna drie jaar aan de plannen. Lees hier hoe hij dat deed, wat het kostte en hoe hij zijn plannen financiert. 

  Meer info
 • Bas Schultz nieuwe Cultuurcoach gemeente Dalfsen

  Foto Cultuurcoach: door Robert Westera Fotografie

  Mijn naam is Bas Schultz en sinds 1 maart 2019 ben ik werkzaam als Cultuurcoach voor en in de gemeente Dalfsen. Acht uur per week werk ik als verbindende schakel in het culturele veld van de gemeente Dalfsen. Als Cultuurcoach houd ik me voornamelijk bezig met het verbinden van mensen. Ook ondersteun ik graag op de vlakken waaraan behoefte is. Ten slotte deel ik heel graag de kennis en ervaring die ik door de jaren heen heb opgebouwd op het gebied van het organiseren van grote en kleine evenementen. Daarmee wil ik zoveel mogelijk mensen de juiste kant op wijzen binnen hun eigen project!

  Meer info
 • Update ontwikkeling voorplein en entree gemeentehuis Dalfsen

  Gemeente Dalfsen heeft onlangs een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven om een toegankelijkheidsadvies op te stellen voor een structurele oplossing voor het voorplein en entree van het gemeentehuis in Dalfsen. Op basis van de bestaande situatie en de wensen voor een structurele verbetering zijn twee opties geschikt om mee te nemen als kader voor het vervolgproces.

  Meer info
 • Raad gemeente Dalfsen besluit over koopzondagen

  Door de gemeenteraad is besloten om op alle zondagen van het jaar de openstelling tussen 12:00 tot 18:00 uur toe te staan. Dit voorstel is gevoed door de uitkomsten van de gesprekken die in januari per kern zijn gevoerd tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van middenstandsverenigingen, kerken en Plaatselijk Belangverenigingen.

  Meer info
 • Medebouwer gezocht

  Medebouwer gezocht voor De Nieuwe Landen II in Lemelerveld.

  Meer info
 • College van B&W Dalfsen is akkoord met het in procedure brengen van het zonnepark van en voor Lemelerveld

  Het plan voor een zonnepark van ongeveer 3 hectare ten noordoosten van de kern Lemelerveld is positief beoordeeld door het college van B&W. De vrijwilligers van de lokale energiecoöperatie Duurzaam Leefbaar Lemelerveld zijn vele jaren bezig geweest met de voorbereiding. De omgevingsvergunning is aangevraagd en inmiddels in behandeling genomen. Het College is bereid om een verklaring van geen bedenkingen aan te vragen bij de gemeenteraad. In april zal de raad zich hierover buigen.

  Meer info
 • Kunstgreep: tijdens de Week van de Amateurkunst (WAK Dalfsen)

  Op woensdagmiddag 29 mei (13.30 – 16.30 uur) tijdens de WAK in Dalfsen, worden amateurkunstverenigingen en cultuuraanbieders die in de vrije tijd aanbod hebben voor kinderen van 6 t/m 12 jaar uitgenodigd om proeflessen te geven in de Trefkoele+ en in De Spil.

  Meer info
 • Een Notenboom voor iedere kern

  Om oud burgemeester Han Noten te bedanken voor zijn burgemeesterschap van de gemeente Dalfsen en voorzitterschap van de raad wordt in iedere kern op zaterdag 23 maart een Notenboom geplant. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.
   

  Meer info
 • Dalfsen werkt samen met vrijwilligers, politie en VVN aan verkeersveiligheid

  Jaarlijks worden er in de gemeente Dalfsen gedragsprojecten uitgevoerd die tot doel hebben de verkeersveiligheid te vergroten. Ook in 2018 is weer een groot aantal educatie- en voorlichtingsprojecten uitgevoerd. Dit doet de gemeente in nauwe samenwerking met een groot aantal vrijwilligers, Veilig Verkeer Nederland (afdeling Dalfsen) en de politie. De samenwerking met al deze partijen verloopt constructief en goed. Mede daardoor is de gemeente in staat om de acties binnen de begroting uit te voeren.

  Meer info
 • College van B&W legt herijkt duurzaamheidsbeleid voor aan Dalfser gemeenteraad

  Het college van B&W legt op 11 maart de herijking van het duurzaamheidsbeleid aan de gemeenteraad van Dalfsen voor. Aanleiding voor deze herijking zijn de energietransitie en de ontwikkelingen die daardoor in hoog tempo op de gemeente afkomen en die kansen bieden, maar ook bedreigingen. In het herijkte beleid zet het college in op het ontwikkelen van een reële en acceptabele Dalfser Energiemix, het opstellen van een warmteplan voor iedere wijk in de gemeente en actieve deelname aan het samenwerkingsverband Regionale Energie Strategie (RES). Daarnaast stelt het college voor om jaarlijks één evaluatiemoment met de raad in te plannen tijdens de raadsperiode 2019-2022.

  Meer info
 • Sports4Kids gemeente Dalfsen gratis in 2019

  In 2019 worden voor het eerst alle sport- en beweegactiviteiten van Sports4Kids gratis aangeboden. Daarnaast is er een verloting van prijzen bij deelname aan minimaal zes activiteiten in 2019, met als hoofdprijs een jaar lang gratis lidmaatschap voor een sport naar keuze. Hiermee wil de gemeente Dalfsen kinderen stimuleren om na schooltijd in beweging te komen en op deze wijze het kind aanzetten tot een gezonde en actieve leefstijl.

  Meer info
 • Unieke langdurige samenwerking voor goed cultuuronderwijs in Overijssel

  19 Overijsselse gemeenten en bijna 40 schoolbesturen (vertegenwoordigen zo’n 200 basisscholen) en de provincie zetten op woensdag 6 maart hun handtekening om zich sterk te maken voor beter cultuuronderwijs in Overijssel.

  Meer info
 • Start werkzaamheden Jagtlusterallee

  In opdracht van de gemeente Dalfsen voert aannemer Schagen Infra vanaf 25 februari wegwerkzaamheden uit aan de Jagtlusterallee in Nieuwleusen. Tot eind juni 2019 wordt de weg gereconstrueerd en wordt een vrijliggend fietspad gerealiseerd.

  Meer info
 • Alle tuinen groen: Gemeente Dalfsen doet mee aan Operatie Steenbreek

  Gemeente Dalfsen sluit zich per 1 maart aan bij de landelijke publiekscampagne van Stichting Steenbreek. Het doel van de actie is het tegengaan van de verstening in zowel de openbare ruimte als in de buitenruimte van inwoners. Dalfsen wil daarmee grondeigenaren bewustmaken van de nadelige gevolgen van verstening om het huis. Denk hierbij aan de afname van de biodiversiteit en aan klimaatverandering.

  Meer info
 • Dienstverleningsbeleid gemeente Dalfsen vastgesteld

  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 19 februari 2019 het Beleidsplan Dienstverlening, persoonlijk in een digitale wereld vastgesteld. Het beleidsplan is opgesteld op basis van ervaringen en verwachtingen van in totaal 800 inwoners en ondernemers die in september en oktober vorig jaar zijn verzameld. Ook de raadscommissie heeft haar opinie gegeven. Een persoonlijke benadering in een digitale wereld is de kern van de dienstverlening van de gemeente Dalfsen.

  Meer info
 • Bent u de SCHAKEL tot informatie?

  Sporthal De Schakel in Nieuwleusen is afgebroken en alle activiteiten zijn verhuisd naar het nieuwe sportcomplex van Kulturhus De Spil. Veel mensen herinneren zich de oude sporthal natuurlijk nog. Geldt dat ook voor het opvallende kunstwerk van rode schakels dat voor het gebouw stond? De gemeente is op zoek naar informatie over het kunstwerk. Kunt u antwoord geven op onderstaande vragen?
   

  Meer info
 • Aanmelden WAK 2019 in Dalfsen gestart!

  De lijnen zijn open, vanaf nu kunnen deelnemers in de gemeente Dalfsen zich weer aanmelden voor de Week van de Amateurkunst (WAK). Deze week vindt dit jaar plaats van 25 mei tot en met 1 juni en heeft als thema: VERSTAAN! Het aanmelden van een activiteit kan tot 12 april 2019.

  Meer info
 • Cultureel aanbod en beeldende kunst in beeld

  Binnen de gemeente Dalfsen is veel aanbod op het gebied van cultuur en beeldende kunst. Het aanbod is groot en daar is de gemeente trots op! Om op een makkelijke manier inzicht te geven in het aanbod van cultuur en beeldende kunst in de openbare ruimte, is er een interactieve kaart gemaakt: www.dalfsenkaart.nl. Op de website zijn de kaarten ‘cultureel aanbod’ en ‘beeldende kunst’ per kern te raadplegen. De gemeente breidt deze website de komende tijd verder uit met meer digitale kaarten.

  Meer info
 • Dienstverleningsbeleid gemeente Dalfsen: persoonlijk in een digitale wereld

  Het college van Burgemeester en Wethouders legt op 4 februari het Beleidsplan Dienstverlening, persoonlijk in een digitale wereld voor aan de raadscommissie. Het beleidsplan is opgesteld op basis van ervaringen en verwachtingen van inwoners en ondernemers die in september en oktober vorig jaar zijn verzameld. Een persoonlijke benadering in een digitale wereld is de kern van de dienstverlening van de gemeente Dalfsen.

  Meer info
 • Nieuwe missie en visie voor de gemeente Dalfsen

  Op maandagavond 4 februari 2019 bespreekt de raadscommissie de startnotitie Actualisatie Missie en Visie. Hierin doet het college van B&W een voorstel hoe de ontwikkeling van een nieuwe missie en visie voor de gemeente Dalfsen wordt aangepakt. In dit proces staat de inbreng van inwoners, ondernemers en gemeenteraad centraal. Streven is eind dit jaar een nieuwe visie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

  Meer info
 • Warmtesubsidie

  Wilt u uw huis helemaal gasloos maken? Of minder gas verbruiken? Duurzaam en toch comfortabel wonen. De gemeente Dalfsen wil helpen uw gasverbruik te verminderen of zelfs helemaal van het gas af te gaan.

  Meer info
 • Warmteactie verlengd tot 1 november 2019

  De gemeente Dalfsen heeft de warmteactie met een jaar verlengd. Tot 1 november 2019 kunt u subsidie aanvragen voor een duurzame installatie die het werk van uw cv-ketel (deels) overneemt.

  Meer info

Pagina opties