Noodopvang voor kinderen vanwege Corona maatregelen Gemeente Dalfsen

De Rijksoverheid heeft diverse maatregelen genomen in verband met bestrijding van het Corona virus. Om die reden moeten de meeste mensen indien mogelijk thuis werken en kinderen thuis opvangen. Dit heeft impact op gezinnen. Kinderen kunnen niet meer naar het kinderdagverblijf, school, naschoolse opvang, zorgboerderij of dagbesteding. Eventuele ambulante hulp is (grotendeels) gestopt of gebeurt telefonisch of digitaal. In de meeste gevallen vangen ouders hun kind(eren) thuis of binnen hun eigen netwerk op, wat de nodige flexibiliteit vraagt en soms uitdagingen met zich meebrengt.

Bent u werkzaam  in een vitaal beroep

Kinderen waarvan tenminste een van de ouders in een vitaal beroep werkzaam is kunnen, als er geen andere mogelijkheden beschikbaar zijn, gebruik maken van de noodopvang in het onderwijs en/of de kinderopvang. Ook voor gezinnen waarvan een ouder werkzaam is in een vitaal beroep is het uitgangspunt dat opvang zoveel mogelijk in de privésfeer plaatsvindt. Is dit niet mogelijk dan? Neemt u dan contact op met de school of kinderopvangorganisatie waar uw kind naar toe gaat.  

Gaat uw kind nog niet naar school of kinderopvang, of heeft u een andere vraag, neemt u dan contact op de gemeente Dalfsen via Samen Doen in Dalfsen (samendoenindalfsen.nl). Via telefoonnummer 14 0529 of stuur een mail naar samendoenindalfsen@dalfsen.nl.

Wat te doen als de huis situatie kwetsbaar is

Kinderen worden in deze periode bij voorkeur thuis opgevangen. Dat zal niet altijd even eenvoudig en vanzelfsprekend gaan. Van iedereen wordt in deze periode iets anders gevraagd dan gewoonlijk. Voor sommige gezinnen kan dit net iets te veel zijn. De balans dreigt thuis verstoord te raken en uw kind kan niet meer naar de normaal zo vertrouwde plekken. Als gemeente proberen wij er voor u als inwoner te zijn en waar nodig te ondersteunen. Dreigt uw kind of uw gezin in ernstige problemen (crisis) te raken door de genomen maatregelen? Het kan zijn dat u geholpen bent met een regelmatig gesprek, waarbij aandacht is voor zorgen, dagstructuur, het thuisonderwijs of andere onderwerpen  Het kan ook zijn dat zorg, dagopvang of kinderopvang doorgang moet vinden. Opvangorganisaties en scholen kunnen deze noodopvang bieden voor kinderen van 0-12  jaar. De inzet van noodopvang, zorg of ondersteuning gebeurt altijd in afstemming met jeugdconsulenten van de gemeente Dalfsen en de betrokken kinderopvangorganisatie of school.

Daarbij is vooral oog voor:

  • kwetsbare kinderen en kwetsbare gezinnen
  • kinderen met kinderopvang op sociaal medische indicatie
  • kinderen (ook: van ouders) met psychische problematiek
  • jonge mantelzorgers

Loopt het moeilijk thuis en heeft u daarbij ondersteuning nodig dan kunt u contact opnemen met de gemeente via Samen Doen in Dalfsen (samendoenindalfsen.nl). Via telefoonnummer 14 0529 of stuur een mail naar samendoenindalfsen@dalfsen.nl. Heeft u al een contactpersoon bij de gemeente, omdat u gebruik maakt van jeugdhulp, dan kunt u ook contact opnemen met uw consulent. Wij vragen u met klem om alleen contact op te nemen als er echt sprake is van (dreigende) verstoring van de thuissituatie. Samen met u kijken wij dan hoe we de thuissituatie kunnen ontlasten met als doel de balans te herstellen en een crisis te voorkomen.

U kunt met uw vragen of zorgen ook terecht bij het maatschappelijk werk van De Kern via telefoonnummer 038-456 9700

U kunt uw zorg natuurlijk ook met de school of kinderopvang bespreken.

U begrijpt dat als kinderen of hun gezinsleden last hebben van koorts, benauwdheid of verkoudheidsverschijnselen, er geen gebruik gemaakt kan worden van de noodopvang.

Voor betrokken hulpverlener of school/leerkracht of buren

Ziet u dat een gezin de ontstane situatie niet meer aan kan (crisis) of signaleert u een dreiging hiertoe? Vragen ouders u toch een vorm van opvang te bieden? Verwijst u ouders dan naar bovenstaande informatie. U kunt ons uw signaal melden via Samen Doen in Dalfsen (via telefoonnummer 14 0529). Een consulent van Team Jeugd neemt vervolgens met u contact op.

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Stel vragen zoveel mogelijk via telefoonnummer 14 0529. Via dit nummer maakt u ook een afspraak.

Sluit venster