Schoolverlof alleen bij uitzondering

Met de voorjaarsvakantie in zicht zetten de gemeente de regels en mogelijkheden van schoolverlof op een rij. Het onderwijs van ieder kind is gebaat bij een geregeld schoolbezoek. Verlof buiten de schoolvakanties is volgens de Leerplichtwet dan ook alleen mogelijk in drie uitzonderingssituaties: 

  1. Vakantieverlof vanwege het beroep van de ouders/verzorgers
    De schooldirecteur kan bij uitzondering een vakantie van maximaal tien schooldagen toestaan. Dit kan alleen als één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden.  Daarbij moet het redelijkerwijs te voorzien zijn (en worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen leidt. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakantie een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.
  2. Verlof vanwege bijzondere omstandigheden
    Schoolverlof is ook mogelijk vanwege buitengewone en/of niet voorziene omstandigheden, zoals een huwelijk, jubileum, ziekte of overlijden van familie. Ook een verhuizing valt binnen deze verlofregeling.  
  3. Verlof vanwege religieuze verplichtingen
    Tot slot heeft een kind dat plichten moet vervullen vanuit godsdienst of levensovertuiging ook recht op schoolverlof.

Verlofaanvragen

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Elke aanvraag en situatie is uniek. Schoolverlof tot tien schooldagen vraagt u aan bij de schooldirecteur. Bij een langere verlofduur beoordeelt de leerplichtconsulent van de gemeente Dalfsen de verlofaanvraag. Dit gebeurt altijd in overleg met de schooldirecteur.

Geen extra verlof

Vakanties vanwege speciale aanbiedingen of het eerder vertrekken of later terugkomen vanwege  bijvoorbeeld verkeersdrukte zijn geen geldige argumenten voor schoolverlof. Als een leerplichtig kind zonder geldige reden niet op school is, is er sprake van ongeoorloofd verzuim.

Luxe verzuim en handhaving

Bij luxe verzuim nemen ouder(s)/verzorger(s) hun kind mee op vakantie zonder toestemming en buiten de schoolvakanties om. De schooldirecteur is verplicht vermoedelijk luxe verzuim te melden bij de gemeente. Die op haar beurt het verzuim gaat onderzoeken. Bij het vaststellen van een overtreding moet zij dit melden bij het Openbaar Ministerie. Luxe verzuim wordt vaak bestraft met een geldboete.  

Meer informatie

Meer informatie over schoolverlof is te vinden op onze website. U kunt ook contact opnemen met de leerplichtconsulent van de gemeente Dalfsen via telefoonnummer 140529 of stuur een e-mail naar leerplicht@dalfsen.nl

Pagina opties