Zoekt u mee naar een plek voor asielzoekers in onze gemeente?

Op dit moment is er sprake van een grote toestroom aan asielzoekers, onder andere de vluchtelingen uit Afghanistan. Aan elke gemeente in Nederland is de vraag gesteld of zij hulp kunnen bieden bij het opvangen van asielzoekers nu de nood zo hoog is. Hoe kan de gemeente Dalfsen hierbij helpen? In dit interview beantwoordt burgemeester Erica van Lente diverse vragen rondom dit vraagstuk.

Waarom is er een oproep gedaan aan alle gemeenten? Wanneer vluchtelingen aankomen in Nederland moeten zij zich eerst melden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de afgelopen weken heeft iedereen door beelden en via nieuwsberichten kunnen zien dat het in Ter Apel veel en veel te druk was. Door die grote instroom is ook de hoeveelheid ruimte voor asielzoekers niet voldoende. Daarom is er op 22 oktober een acute hulpvraag gekomen vanuit de Ministers van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de Commissarissen van de Koning om vrijwel per direct 1000 bedden te vinden voor kortere termijn. Het gaat dan om 100 plekken per provincie. In Overijssel heeft de gemeente Hengelo hier ruimte voor gevonden. Met deze  plekken erbij is het vraagstuk nog niet opgelost. Daarom is aansluitend aan alle gemeenten de vraag gesteld of we na willen denken over tijdelijke plekken. Ook vraagt het COA gemeenten om oplossingen te bedenken die zorgen dat statushouders sneller uitstromen uit de AZC’s.

Voordat we door gaan, even een andere vraag. We hebben het over vluchtelingen, statushouders en asielzoekers, maar wat is daar precies het verschil tussen? Een vluchteling is iemand die in zijn thuisland 'gegronde vrees' heeft voor vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde etnische of sociale groep, en die in het eigen land geen bescherming krijgt. Niet iedere asielzoeker in Nederland is een vluchteling. Een asielzoeker is iemand die een ander land om bescherming vraagt door een asielverzoek in te dienen. Het land waar asiel wordt gevraagd, gaat dan na of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties en dus als vluchteling bescherming nodig heeft. Dit onderzoek gebeurt in de asielprocedure. Wanneer dit het geval is, dan ontvangt de asielzoeker een verblijfsvergunning en daarna wordt de vluchteling ook wel statushouder of vergunninghouder genoemd. Deze verblijfsvergunning is nodig om in Nederland te mogen wonen.  Statushouders zijn dus vluchtelingen die de asielprocedure hebben doorlopen en in Nederland mogen blijven.

Aan een statushouder worden toch woningen aangeboden? Wanneer asielzoekers een verblijfstatus hebben gekregen en daarmee een statushouder zijn, komen ze in aanmerking voor een woning. Elke gemeente moet jaarlijks een bepaald aantal mensen opnemen. Hoeveel dat er zijn is afhankelijk van het inwoneraantal van de gemeente. Het gaat dan om mensen die uit een AZC komen en die in een gemeente komen wonen. De afgelopen jaren hebben we in Dalfsen, net zoals alle gemeenten, hard gewerkt om statushouders een woning te bieden. Er zijn hiervoor afspraken gemaakt met de woningbouwstichtingen. Met Vechthorst is bijvoorbeeld de afspraak dat maximaal 10% van de vrijkomende woningen aan statushouders worden aangeboden

Officieel moet de gemeente statushouders binnen 14 weken huisvesten nadat zij een vergunning hebben gekregen.  Door de krapte op de woningmarkt lukt dat in de praktijk nu niet en staan statushouders bijna een jaar op de wachtlijst.

De vraag naar woningen neemt maar toe, hoe gaat Dalfsen daarmee om? De afgelopen 1,5 jaar is duidelijk geworden dat we in Nederland met een wooncrisis te kampen hebben. De grote vraag naar woningen zien we ook in onze gemeente. De gemeenteraad heeft met de Woonvisie aangegeven dat er tot 2024 600 woningen bij komen, waaronder ook huurwoningen. Daarbij is ook aandacht voor de doelgroep van spoedzoekers. Denk dan aan inwoners die door een echtscheiding een woning nodig hebben. Of aan statushouders die al lang in het AZC wachten op een woning. 

Het is nu 2021, dan lijken die nieuwe woningen nog ver weg, klopt dat? Ja, en om die reden hebben we als college opdracht gegeven om na te gaan of we meer snelheid kunnen maken om gronden te ontwikkelen en woningbouwprojecten te laten starten. Daarmee bieden we zo veel mogelijk mensen uit alle doelgroepen zo snel mogelijk een woning. We willen waar dat kan meer vaart maken om woningen te realiseren.

Nu ligt er een vraag vanuit het Rijk om te zoeken naar opvanglocaties voor asielzoekers.. Waarom is deze vraag voor het college van Dalfsen belangrijk? Vanuit het college van B&W hebben we gezegd dat we niet willen dat mensen die gevlucht zijn steeds weer tijdelijk verblijven op een plek. We hopen dat er landelijk geen nood ontstaat zodanig dat we mensen steeds voor korte duur in sporthallen of tenten onder moeten brengen. We vinden het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze mensen een plek te bieden. Zodat ze op een veilige en prettige plek de uitkomst van hun asielprocedure kunnen afwachten en hopelijk zo spoedig mogelijk kunnen werken aan hun toekomst en eventueel hun nieuwe (t)huis. We vinden dat we ook in de gemeente Dalfsen ons steentje hieraan moeten willen bijdragen.

Waar is de gemeente Dalfsen dan nu precies naar op zoek? Het COA zoekt naar kleinere locaties (vanaf 20 personen) voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) of naar grotere locaties waar minimaal 100 personen tijdelijk (enkele maanden) opgevangen kunnen worden. We kennen een aantal plekken die misschien geschikt zijn, maar doen ook graag een beroep op onze inwoners en ondernemers. Misschien kennen of hebben zij een locatie die geschikt kan zijn voor het opvangen van mensen? We horen het graag! Suggesties kunnen gestuurd worden naar aanmelden@dalfsen.nl.

Is er naast een plek ook andere hulp nodig? Voor de opvang op dit moment nog niet, maar als iemand zich op andere manieren wil inzetten, dan is deze hulp zeker welkom! In de gemeente Dalfsen zijn verschillende organisaties die hulp bieden zoals Vluchtelingenwerk Dalfsen, het Taalpunt, Humanitas en Schuldhulpmaatje, waar je je kan aanmelden. Neem contact op, kijk op de website of bij vrijwilligerspuntdalfsen.nl voor meer informatie. Ontzettend zinvol werk maar ook erg leuk en verrijkend om kennis te maken met mensen uit andere culturen!

Pagina opties

Vanwege aangescherpte coronamaatregelen zijn de servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld t/m 17 december gesloten. Heeft u een vraag dan kunt u gebruik maken van het online contactformulier, e-mailadres gemeente@dalfsen.nl of telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster