Participatie Omgevingswet

De gemeente Dalfsen vindt het belangrijk dat ideeën en plannen voor de fysieke leefomgeving zorgvuldig worden ontwikkeld. Het betrekken van belanghebbenden, waaronder omwonenden, is daar een belangrijk onderdeel van. In de Omgevingswet, die in 2021 in werking treed, is participatie een belangrijke pijler. Ter voorbereiding daarop wordt participatie en de wijze waarop dat kan plaatsvinden door de gemeente in stappen uiteengezet en verwerkt in een leidraad. Eén voor initiatiefnemers en één voor omwonenden. 

Een goed participatieproces, een traject waaraan belanghebbenden deelnemen, ondersteunt bij het komen tot een beter plan. Dat komt mede doordat vragen en eventuele zorgen van omwonenden kunnen worden omgezet in creatieve oplossingen. Vaak worden initiatieven breder gesteund als belanghebbenden al vroeg zijn betrokken. Een initiatief met draagvlak, wat trouwens niet hoeft te betekenen dat iedereen het er mee eens is, draagt bij aan minder bezwaren achteraf!

Initiatiefnemers

De leidraad participatie voor initiatiefnemers, ‘Ik heb een idee, en nu? – Een stappenplan hoe u als initiatiefnemer de omgeving betrekt bij participatie’, is bedoeld voor iedereen met een plan, een idee of een initiatief in de fysieke leefomgeving van de gemeente Dalfsen, waarbij hij of zij participatie moeten toepassen. De initiatiefnemer van een plan heeft de verantwoordelijkheid om belanghebbenden tijdens het nader uitwerken van het plan te betrekken. Hoewel de leidraad uitgaat van initiatieven in de fysieke leefomgeving, zijn de stappen uit deze leidraad grotendeels ook toe te passen op initiatieven in het sociale domein.

Het volgen van de leidraad is niet verplicht. Dit stappenplan helpt wel om het participatietraject vorm te geven, draagvlak te vergroten en de besluitvorming door de gemeente sneller en soepeler te laten verlopen. Daarom adviseren wij initiatiefnemers om de stappen uit de leidraad, waar van toepassing, zo veel mogelijk te volgen.

Downloads

Omwonenden

Voor omwonenden is parallel daaraan ook een leidraad opgesteld: ‘Wat kan ik doen bij een initiatief? – Een stappenplan voor omwonenden en andere belanghouders bij een initiatief’. De verantwoordelijkheid voor het betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden ligt bij de initiatiefnemer van het plan. De gemeente ondersteunt initiatiefnemers bij het inrichten van het participatieproces. Het is echter ook belangrijk om als omwonende te weten, wanneer u betrokken wordt, hoe u kan meedenken en op welke manier u kan aangeven wat u van een initiatief vindt. De leidraad helpt omwonenden om op een goede manier te participeren bij initiatieven in de woon- en leefomgeving.

Downloads

Online participatie

Momenteel is het, gezien de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, niet mogelijk om elkaar fysiek op te zoeken. In participatietrajecten werd echter juist gekozen voor persoonlijk contact tijdens bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten. De overgang van fysiek naar een andere manier van elkaar ontmoeten is nog niet gemaakt. Vanuit de gemeente Dalfsen onderzoeken we op welke wijze we online participatie vorm kunnen geven en ook hoe wij daarbij anderen kunnen ondersteunen. 

Eerdere versie

In 2018 heeft de gemeente een eerste leidraad participatie voor initiatiefnemers opgesteld. Hiermee heeft Dalfsen geëxperimenteerd en geoefend. Op basis daarvan is de leidraad participatie voor initiatiefnemers aangepast en tevens een leidraad participatie voor omwonenden opgesteld.

Download

Leidraad communicatie en participatie particuliere (bouw)initiatieven Versie 1.0 van 2018

Pagina opties