Samenstelling B&W

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit vier personen. Burgemeester Erica van Lente is voorzitter van het college.

Het college vergadert iedere week op dinsdag. De gemeentesecretaris / algemeen directeur, drs. J.H.J. (Hans) Berends is bij deze vergaderingen aanwezig als secretaris en adviseur. Ieder lid van het college is verantwoordelijk voor een aantal specifieke beleidsterreinen van de gemeente.

Afbeelding collegeleden. v.l.n.r. wethouder Jan Uitslag, wethouder Andre Schuurman, burgemeester Erica van Lente, gemeentesecretaris / algemeen directeur Hans Berends, wethouder Ruud van Leeuwen.

Online contactformulier

drs. E. (Erica) van Lente

E. van Lente
contactgegevens en taken drs. E. (Erica) van Lente
FunctieBurgemeester
Taken

Kabinet en representatie, Dienstverlening, Algemene bestuurlijke aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Rampenbestrijding, Bestuurszaken en communicatie, Privaatrechtelijke en juridische zaken, Personeel en organisatie, Strategische beleidsvorming, Burgerzaken, Internationale aangelegenheden
Intergemeentelijke samenwerking, Facilitaire zaken, Informatievoorziening en automatisering, Project Waterfront (in samenwerking met wethouder Van Leeuwen)

drs. R.W.J. (Ruud) van Leeuwen

R.W.J. van Leeuwen
contactgegevens en taken drs. R.W.J. (Ruud) van Leeuwen
FunctieWethouder
Taken

Financiën, Planning en control, Werkgelegenheid en participatie, Waterbeleid en Waterschap, Klimaatadaptatie, Onderhoud en beheer openbare ruimte (groen en grijs), Grondexploitaties, Bedrijventerreinen, Structuurvisies, Energiebedrijven, Werkvoorzieningschappen (Larcom), Verkeer en vervoer, Project Waterfront (coördinerend; in samenwerking met burgemeester Erica van Lente), Project centrumplan Lemelerveld.

A. (Andre) Schuurman

A. Schuurman
contactgegevens en taken A. (Andre) Schuurman
FunctieWethouder
Taken

Economische zaken, Agrarische zaken en plattelandsvernieuwing, Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen, Milieu en duurzaamheid, Afvalbeleid, Integrale handhaving, Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Monumenten en Archeologie.

J.W. (Jan) Uitslag

J.W. Uitslag
contactgegevens en taken J.W. (Jan) Uitslag
FunctieWethouder
Taken

Welzijn, Jeugd(hulp), Gehandicaptenbeleid, WMO, Sport, Sportaccommodaties (beheer), Cultuur, Maatschappelijk werk, Volksgezondheid, Recreatie en toerisme, Onderwijs en educatie, Coördinatie beleid kernen, Project Ruimte voor de Vecht.

drs. J.H.J. (Hans) Berends

J.H.J. Berends
contactgegevens en taken drs. J.H.J. (Hans) Berends
FunctieGemeentesecretaris / Algemeen directeur
Taken

Adviseur van college B&W

Pagina opties