Snippergroen -Veel gestelde vragen- (FAQ)

Icon

 • Wat is snippergroen?
  • Snippergroen zijn kleine stroken openbaar groen (maximum oppervlakte van 150 m2) zonder belangrijke functie, direct grenzend aan een woonperceel.
 • Wat zijn de kosten van snippergroen?
  • De prijs van de grond is per 1 januari 2021 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op € 95 ,- per m² voor groen achter de voorgevelrooilijn en € 55,- per m² voor de voorgevelrooilijn, kosten koper. 
  • De kosten koper bestaat allereerst uit de notaris- en kadasterkosten. Daarnaast bedraagt de overdrachtsbelasting 8% van de koopsom.
 • De gemeente heeft het over een vastgestelde verkoopprijs per m², kosten koper. Kan ik de grond ook goedkoper aankopen?
  • Nee, dat is niet mogelijk. De grondprijs voor verkoop van snippergroen is een door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde prijs. Hier kan niet van worden afgeweken.
 • Hoe kan ik een aanvraag voor de aankoop van snippergroen indienen?
 • Hoe wordt de aangekochte grond opgeleverd?
  • De grond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt op het moment van de aankoop.
 • Hoe lang duurt het aankoopproces?
  • Wanneer het door u ingevulde aanvraagformulier voor aankoop van gemeentegrond is ingediend, zetten wij de verdere procedure in gang. Onderzocht wordt of de gemeentegrond in uw geval voor verkoop in aanmerking komt (‘gemeentelijke goedkeuring’) en of er kabels en leidingen in de grond liggen. Als aankoop mogelijk is, dan ontvangt u een voorstel. Wanneer u akkoord gaat met het voorstel starten wij de verkoopprocedure. Deze procedure duurt ca. 10 weken, daarna kunt u de aankoopakte laten passeren bij een notaris naar keuze.
 • Kan ik gemeentegrond ook huren?
  • Het uitgangspunt is het verkopen van gemeentegrond waar dat mogelijk is, aan grondeigenaren. Wanneer verkoop van grond niet mogelijk is, bijvoorbeeld door kabels en leidingen in de grond, dan bieden wij de grond te huur aan.
 • Ik huur een woning en heb grond van de gemeente in gebruik. Kan ik die grond kopen?
  • Nee, huurders kunnen geen grond van de gemeente kopen. U dient uw vraag voor te leggen aan uw verhuurder of woningbouwcorporatie.
 • In welke situaties is aankoop van in gebruik genomen snippergroen niet mogelijk?
  • Als u hebt aangegeven een stukje gemeentegrond te willen aankopen, gaan wij toetsen of de grond te verkopen is. De gemeente geeft de grond niet uit als:
   • het openbaar groen rond uw woning een belangrijk onderdeel is van de groenstructuur;
   • er sociaal- of verkeersonveilige situaties, zoals verminderd zicht of onoverzichtelijkheid, ontstaan;
   • er een onlogische, moeilijk te onderhouden en slecht te handhaven kadastrale grens ontstaat (kantelenvorming), bijvoorbeeld ten opzichte van naastgelegen panden;
   • er kabels en/of leidingen in de grond liggen die een verkoop tegengaan. Dit zal per situatie worden bekeken;
   • het openbaar groen niet direct grenst aan uw eigendom;
   • u niet de eigenaar, maar huurder bent van het aangrenzend pand.
 • De gemeenten heeft het gehele blok woningen aangeschreven. Wat zijn de gevolgen als niet iedereen meedoet?
  • Het feit dat niet alle bewoners in het blok gemeentegrond willen aankopen, betekent niet per definitie dat het gehele blok woningen de grond niet aan kan kopen. Het streven is een rechte, logische kadastrale grens, maar het moet ook niet zo zijn dat één bewoner in een bepaalde machtspositie komt als hij wel of niet meedoet. Deze situatie zal per geval bekeken dienen te worden.
 • Ik wil de grond niet kopen of huren. Wat nu?
  • Als u grond van de gemeente gebruikt, maar die niet wilt kopen of huren, dan vragen wij u om de grond weer terug te geven aan de gemeente. Wij vragen u dan om de zaken die u daarop hebt aangebracht (zoals een schutting, beplanting of bestrating) te verwijderen. De gemeente richt de strook grond dan weer in als openbaar groen.
 • Ik maak bij mijn weten geen gebruik van gemeentegrond. Waarom denkt de gemeente dat ik dat wel doe?
  • De luchtfoto van de feitelijke situatie in uw wijk is vergeleken met de kadastrale kaart (gebaseerd op gegevens van het Kadaster). Op basis van deze vergelijking is geconcludeerd dat u gemeentegrond in gebruik hebt, omdat uw schutting bijvoorbeeld over de kadastrale grens heen staat.
 • De grond waar ik over aangeschreven ben, was slecht onderhouden. Wat wil de gemeente met deze grond en waarom wordt er geld voor gevraagd?
  • De gemeentegrond is en blijft gemeentelijk eigendom. Het eventuele slechte onderhoud staat los van hetgeen we willen regelen met de eigenaren die een strook gemeentegrond gebruiken. Slecht onderhoud is geen reden om de gemeentegrond in uw bezit te nemen. Als u klachten hebt over het slechte onderhoud van gemeentegrond kunt u contact opnemen met de gemeente via www.dalfsen.nl/contactformulier, e-mailadres gemeente@dalfsen.nl of telefoonnummer 14 0529.
 • Heeft de aankoop van snippergroen invloed op de WOZ-waarde van mijn pand en dus op de onroerende zaakbelasting (ozb)?
  • Als u na 1 januari 2015 grond van de gemeente koopt, heeft dit geen invloed op de WOZ-waarde van uw woning in 2015 en daarmee ook geen invloed op de door u te betalen onroerende zaakbelasting in 2015. In 2016 wordt uw perceel op basis van de nieuwe objectgegevens (dus inclusief de door u gekochte strook grond) opnieuw gewaardeerd aan de hand van de dan geldende marktwaarde. Afhankelijk van deze marktwaarde stijgt (bij een aantrekkende markt) of daalt (bij een dalende markt) de WOZ-waarde van uw onroerend goed en betaalt u meer of minder onroerende zaakbelasting.
 • Ik heb de gemeentegrond al meer dan 20 jaar in gebruik, dus op grond van verjaring ben ik feitelijk eigenaar. Waarom word ik toch aangeschreven?
  • Het eigendomsrecht is in Nederland goed beschermd. Dit betekent dat het eigendom van de gemeentegrond niet zomaar overgaat van de gemeente naar de bewoner. Om een geslaagd beroep te doen op verjaring, moet u bewijsmateriaal tonen waaruit blijkt dat u de betreffende gemeentegrond minimaal twintig jaar voortdurend, ongestoord, openbaar en ondubbelzinnig in gebruik hebt. Hier geldt het juridische uitgangspunt: ‘Wie stelt, bewijst’. In dit geval stelt u dat het eigendomsrecht van de gemeente verjaard is, dus u moet die stelling bewijzen. De bewijslast ligt bij u. De gemeente beoordeelt vervolgens het aangeleverd bewijsmateriaal en bekijkt of het beroep op verjaring slaagt.
 • Ik heb dit huis een jaar geleden gekocht en de verkoper heeft mij niets over gebruik van gemeentegrond gemeld? Wat nu?
  • Dit is een zaak tussen u en de verkopende partij. De gemeente heeft hier geen rol in. De gemeente concentreert zich op hoe de situatie op dit moment is en constateert dat u als huidige eigenaar van deze woning op dit moment gemeentegrond in gebruik hebt.
 • Kunnen buren het stuk gemeentegrond achter, voor en/of naast mijn pand van de gemeente kopen?
  • Nee, dat kan niet. Snippergroen kan alleen verkocht worden aan de eigenaar van het aangrenzend perceel. Het kan voorkomen dat een strook gemeentegrond aan meerdere percelen grenst. Per situatie zal dan bekeken worden of en hoe de grond verkocht kan worden.
 • Mag ik bouwen op de strook gemeentegrond die ik aankoop?
  • De aan te kopen grond mag u uitsluitend gebruiken en inrichten als (sier)tuin. Heeft u vragen over de mogelijkheden op de grond dan adviseren wij u om contact op te nemen met Publieksdienstverlening van de gemeente. Daar kan samen met u bekeken worden of hetgeen u wilt ook mogelijk is en of u daarvoor wel of geen vergunning voor nodig heeft.

Pagina opties

Het gemeentehuis is op afspraak geopend (14 0529). De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn vanaf 7 juni 2021 geopend. Voor het gemeentehuis en servicepunten geldt een mondkapjesplicht!

Sluit venster