Vestiging voorkeursrecht gemeenten Pastoriestraat

Bekendmaking van aanwijzing ex artikel 2 juncto 5 Wet voorkeursrecht gemeenten van gronden in Dalfsen

Bekendmaking
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen maakt op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen bij besluit van 14 december 2020 op grond van artikel 2 juncto 5 Wvg gronden heeft aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.  

Ligging, huidig gebruik en toegedachte bestemming
Bedoelde gronden zijn de percelen kadastraal bekend gemeente Dalfsen, Sectie K, nummers 9076 en 9078, en gelegen aan de Pastoriestraat in het centrum van Dalfsen. Deze percelen zijn thans in gebruik als zorgcentrum en huisvesting voor ouderen. De (niet-agrarische) toegedachte bestemmingen zijn wonen met een intensiever gebruik dan thans het geval is (mogelijk gestapelde bouw) en detailhandel, verkeer en openbaar groen en wijken hiermee af van het huidige gebruik. Deze bestemmingen zullen eerst nader worden uitgewerkt in een structuurvisie dan wel omgevingsvisie en vervolgens in een bestemmingsplan dan wel omgevingsplan. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant (publicatie Staatscourant: 17 december 2020) en geldt voor een termijn van drie jaar, tenzij voor die tijd een structuurvisie, bestemmingsplan of inpassingsplan is vastgesteld.  

Gevolgen
Het voornoemde raadsbesluit betreft de bestendiging van het voorkeursrecht door voorlopige aanwijzing door het college, bij besluit van 29 september 2020. Het raadsbesluit heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht van artikel 10 Wvg van toepassing is. Dit houdt in dat de eigenaren van en de eventuele beperkt gerechtigden tot de aangewezen gronden, wanneer zij hun (recht op het) eigendom willen overdragen, dit eerst aan de gemeente Dalfsen te koop moeten aanbieden. Het voorkeursrecht heeft dus pas gevolgen als de rechthebbenden op het perceel tot verkoop willen overgaan. Een aantal rechtshandelingen is uitgezonderd van deze verplichting, zoals verkoop aan bepaalde familieleden of executieverkoop (artikel 10 lid 2 Wvg). De eigenaren en rechthebbenden ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Stukken ter inzage
Het besluit van de gemeenteraad ligt tezamen met het raadsvoorstel, de bij het besluit behorende kadastrale kaart en een lijst met de daarop de aangewezen gronden, de namen van de gerechtigden en overige relevante gegevens, met ingang van 18 december 2020 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis van Dalfsen aan Raadhuisstraat 1 te Dalfsen tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via de heer D. Roemers (0529-488 240). Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.dalfsen.nl, onder Bekendmakingen; Projecten informatie. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

Bezwaar en beroep tegen de aanwijzing
Tegen het besluit van de gemeenteraad staat bezwaar en  beroep open. Gedurende een termijn van zes weken, vanaf 18 december 2020 tot en met 28 januari 2021 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen (Postbus 35, 7720 AA Dalfsen).

Wanneer een belanghebbende reeds bezwaar heeft gemaakt tegen het collegebesluit van 29 september 2020 en dit bezwaar thans aanhangig is, wordt dit bezwaar mede geacht te zijn gericht tegen het raadsbesluit.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  4. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend hebben de mogelijkheid om – wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten – een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met de heer D. Roemers. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0529) 48 82 40.

Dalfsen, 14 december 2020,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

drs. E. van Lente                      H.J. van der Woude
Burgemeester                           Waarnemend gemeentesecretaris /algemeen directeur

Pagina opties

Vanwege aangescherpte coronamaatregelen zijn de servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld t/m 17 december gesloten. Heeft u een vraag dan kunt u gebruik maken van het online contactformulier, e-mailadres gemeente@dalfsen.nl of telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster