Vestiging voorkeursrecht gemeenten

Publicatie Staatscourant 4 september 2019

Gemeente Dalfsen

Aanwijzing percelen gelegen aan het Franse Pad en de Molendijk te Dalfsen
(op basis van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 3 september 2019 (op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Wvg) hebben besloten om 5 percelen, gelegen aan het Franse Pad en de Molendijk te Dalfsen voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

Ligging, huidig gebruik en toegedachte bestemming
De percelen zijn kadastraal bekend gemeente Dalfsen, Sectie K, nummers 8091, 8397, 8399, 8586 en 10229 en gelegen aan het Franse Pad en de Molendijk te Dalfsen. De bij de aanwijzing betrokken percelen zijn opgenomen in het Chw. bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016. De aangewezen percelen zijn in gebruik als tuin/erf en wonen.

Inwerkingtreding

Ter inzage legging
Het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2019 ligt samen met het ontwerpbesluit en -voorstel aan de gemeenteraad en bijbehorende stukken, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte, alsmede de naam van de eigenaar, en overige relevante gegevens, met ingang van 5 september 2019 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Dalfsen. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via de heer D. Roemers telefoonnummer 14 0529.
Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.dalfsen.nl, bekendmakingen, projecten informatie.
Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

Gevolgen
Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant; te weten op 5 september 2019. Het besluit van burgemeester en wethouders heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 van de Wvg van toepassing is verklaard. De aanbiedings¬plicht houdt in dat de eigenaar van de aangewezen grond, wanneer hij zijn eigendom wil verkopen, dit eerst aan de gemeente Dalfsen te koop moeten aanbieden, alvorens verkoop aan een ander mogelijk is. De eigenaar ontvangt één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Zienswijzen
Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van de gronden te bestendigen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van de gronden worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in de gelegenheid gesteld om, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen besluit van de gemeenteraad naar voren te brengen. De zienswijze kan schriftelijk gericht worden aan de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de heer D. Roemers telefoonnummer 14 0529.

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening
Ingevolge de (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken ingaande op 5 september 2019 (de dag na publicatie in de Staatscourant) bezwaar indienen tegen het besluit van burgemeester en wethouders. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaarschrift (de motivering). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.

Als de gemeenteraad een definitief besluit inzake het voorkeursrecht neemt, kunnen belanghebbenden eveneens bezwaar maken tegen dat raadsbesluit. Indien belanghebbenden ervoor kiezen om nu reeds bezwaar te maken tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot voorlopige aanwijzing, dan wordt dat bezwaarschrift, zodra het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, op grond van artikel 6, lid 3 Wvg aangemerkt als te zijn gericht tegen het besluit van de raad tot (definitieve) aanwijzing. Met deze regeling wordt voorkomen dat een belanghebbende niet twee maal bezwaar dient te maken. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 8000 GB  Zwolle. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Dalfsen, 3 september 2019.
Burgemeester en wethouders van Dalfsen

Pagina opties