Vestiging voorkeursrecht gemeenten

Publicatie Staatcourant

Aanwijzing percelen gelegen aan het Franse Pad en de Molendijk te Dalfsen (op basis van de artikelen 2 en 4 van de Wet voorkeursrecht gemeenten)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen maken op grond van artikel 7 lid 1 van de wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad ingevolge het bepaalde in de artikel 2 en 4 van de Wvg op 25 november 2019 besloten om 5 percelen, gelegen aan het Franse Pad en de Molendijk te Dalfsen aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De betreffende percelen/perceelgedeelten waren al eerder voorlopig door het college van burgemeester en wethouders aangewezen op grond van artikel 6 Wvg.

Ligging, huidig gebruik en toegedachte bestemming
De percelen zijn kadastraal bekend gemeente Dalfsen, Sectie K, nummers 8399, 8397, 8091, 8586 en 10229 en zijn gelegen aan het Franse Pad en de Molendijk te Dalfsen. De bij de aanwijzing betrokken percelen zijn opgenomen in het Chw. bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016. De aangewezen percelen zijn in gebruik als wonen, erf/tuin.

Inwerkingtreding

Ter inzage legging
Het besluit van de gemeenteraad en bijbehorende stukken, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte, alsmede de naam van de eigenaar, en overige relevante gegevens, met ingang van 27 november 2019 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Dalfsen of via de gemeentelijke website. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via de heer D. Roemers 14 0529.

Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.dalfsen.nl, onder ‘Bekendmakingen, nieuws’ > , Projecten/Wvg’.
Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

Gevolgen
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant; te weten op 27 november 2019. Het besluit heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 van de Wvg van toepassing is verklaard. De aanbiedings¬plicht houdt in dat de eigenaar van de aangewezen grond, wanneer hij zijn eigendom wil verkopen, dit eerst aan de gemeente Dalfsen te koop moeten aanbieden, alvorens verkoop aan een ander mogelijk is. De eigenaar ontvangt één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij de raad van de gemeente Dalfsen. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na publicatie in de Staatscourant. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen.

Belanghebbenden die er voor gekozen hebben reeds bezwaar te maken tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot voorlopige aanwijzing, hoeven dat niet nog een keer te doen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 8000 GB Zwolle. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Dalfsen, 25 november 2019.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0529. De Servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld zijn open voor publiek. Meer informatie

Sluit venster