Wegenlegger gemeente Dalfsen

Icon

Bekendmaking onttrekking en toevoeging van diverse wegen aan openbaar verkeer. 
De gemeente Dalfsen is bezig met de actualisatie van de wegenlegger. Dit is een boek waarin de openbaar toegankelijke wegen, die buiten de bebouwde kom liggen, staan beschreven.

Tijdens de actualisatie van de wegenlegger zijn een aantal wegen naar voren gekomen die inmiddels niet meer of juist wel openbaar toegankelijk zijn. 
De gemeente heeft het voornemen om deze wegen aan de openbaarheid te onttrekken en toe te voegen. Dit betekent dat wegen en paden openbaar toegankelijk of ontoegankelijk gemaakt kunnen worden. Het voornemen tot het onttrekken en toevoegen van diverse wegen is een formeel juridisch besluit.

Stukken ter inzage
De stukken voor het openbaar toegankelijk of ontoegankelijk maken van de wegen liggen van 27 mei 2021 tot en met 8 juli 2021 voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen. Daarnaast kunt u de stukken ook inzien via de website www.dalfsen.nl

Indienen zienswijze
Iedereen kan van 27 mei 2021 tot en met 8 juli 2021 via een brief of mondeling een zienswijze geven over het onttrekken of bestemmen van wegen aan de openbaarheid. Een brief kunt u sturen naar het college van B&W, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer G. Westerman, tel. 14 0529. 
In de  zienswijze moet u aangeven de reden(en) van uw zienswijze, het nummer en de naam van de weg waar uw zienswijze betrekking op heeft.

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Pagina opties